.

ΥΠΕΚΑ: Σε δημόσια διαβούλευση το νέο πλαίσιο αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων

Ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ, Σταύρος Καλαφάτης, θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την αδειοδότηση της χρήσης νερού και της εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδάτων.

Με το σχέδιο ΚΥΑ απλοποιούνται και προτυποποιούνται οι διαδικασίες και τα έντυπα, τίθενται δεσμευτικές προθεσμίες στη διοίκηση για απάντηση στην αίτηση του πολίτη, ξεκαθαρίζουν πλήρως οι αρμοδιότητες εποπτείας και ελέγχου ανάμεσα στις συναρμόδιες υπηρεσίες. Οι άδειες χρήσης νερού ή/και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων εκδίδονται από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Υδάτων. Προβλέπεται η αξιολόγηση, πριν την αδειοδότηση, της συμβατότητας κάθε χρήσης με το Σχέδιο Διαχείρισης της περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού, με τις τυχόν ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις αλλά και με τη γενικότερη πολιτική διαχείρισης των υδάτων της περιοχής στο πλαίσιο επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων. Επιπλέον, με το σχέδιο ΚΥΑ επανακαθορίζονται τα ποσά των διοικητικών προστίμων για τους παραβάτες της διαδικασίας, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.
 
Οι διατάξεις του σχεδίου της ΚΥΑ που τίθεται σε διαβούλευση αφορούν τις χρήσεις υδάτων από ενεργά σημεία υδροληψίας, τα έργα αξιοποίησης των υδατικών πόρων που εξυπηρετούν συγκεκριμένες χρήσεις που περιγράφονται και τις υφιστάμενες υδροληψίες που έχουν ήδη κωδικό καταγραφής στο «Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ)». Δεν απαιτείται άδεια χρήσης ή/και εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για άλλες περιπτώσεις σημείων υδροληψίας. Οι χρήσεις νερού για τις οποίες απαιτείται η έκδοση άδειας χρήσης είναι η ύδρευση, η αγροτική, η βιομηχανική χρήση, η ενεργειακή χρήση και η χρήση για αναψυχή. Οι χρήσεις αυτές μπορεί να αφορούν σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, τόσο ως απλές χρήσεις όσο και όταν έπονται έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων. Τα έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων για τα οποία απαιτείται η έκδοση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων είναι υδροληψίες από υδατορέματα, υδροληψίες από λίμνες, υδρομαστεύσεις πηγών, υδρογεωτρήσεις και φρέατα κάθε χρήσης καθώς και έργα αγωγών μεταφοράς νερού και δεξαμενές αποθήκευσης νερού που εξυπηρετούν τα ανωτέρω έργα.
 
Οι ενδεικτικές βασικές κατηγορίες χρήσης νερού που προβλέπονται στο παράρτημα της ΚΥΑ είναι οι εξής:
ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
 
1        Ύδρευση
1.1     Πόση – διατροφή
1.2     Καθαριότητα – πότισμα πρασίνου
1.3     Υδροδότηση κοινόχρηστων χώρων και δημόσιων καταστημάτων
1.4     Λοιπές χρήσεις νερού ανθρώπινης κατανάλωσης
 
2        Αγροτική χρήση
2.1     Άρδευση
2.2     Κτηνοτροφία - Πτηνοτροφία
2.3     Υδατοκαλλιέργειες (ιχθυοκαλλιέργειες, οστρακοκαλλιέργειες, λοιπές υδατοκαλλιέργειες)
2.4     Αντιπαγετική προστασία
2.5     Έκπλυση εδαφών
2.6     Λοιπές χρήσεις νερού που εξυπηρετούν αγροτικές δραστηριότητες
 
3.       Βιομηχανική χρήση
3.1     Άμεση χρήση (ενσωμάτωση)
3.2     Έμμεση χρήση (επεξεργασία προϊόντων – πρώτων υλών)
3.3     Εμφιάλωση − συσκευασία νερού
3.4     Ψύξη – Θερμορύθμιση
3.5     Λατομική/μεταλλευτική χρήση (υποβιβασμός στάθμης)
3.6.    Λοιπές χρήσεις νερού που εξυπηρετούν δραστηριότητες δευτερογενούς τομέα
3.7     Λοιπές χρήσεις νερού που εξυπηρετούν βιομηχανικές δραστηριότητες
 
4.       Ενεργειακή χρήση
4.1     Παραγωγική κίνηση – Υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις
4.2     Θερμοηλεκτρικές εγκαταστάσεις
4.3     Γεωθερμία
4.4     Εξόρυξη ενεργειακών ορυκτών (υποβιβασμός στάθμης)
4.5     Λοιπές χρήσεις νερού που εξυπηρετούν ενεργειακά έργα
 
5.       Αναψυχή (για χρήσεις πλην της ύδρευσης)
5.1     Ξενοδοχειακά καταλύματα – Κατασκηνώσεις − Ξενώνες
5.2     Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής (κέντρα τουρισμού, υδροθεραπευτήρια, κλπ)
5.3     Μη περιστασιακές και μη ατομικές αθλητικές − ψυχαγωγικές δραστηριότητες (ιστιοπλοΐα, κωπηλασία, θαλάσσιο σκι, κολύμβηση, γήπεδα, κέντρα πολιτισμού, θεματικά πάρκα κλπ)
5.4     Λοιπές χρήσεις νερού που εξυπηρετούν δραστηριότητες αναψυχής
 
Η διαβούλευση διενεργείται από σήμερα στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ στον ιστοχώρο της Ανοιχτής Διακυβέρνησης: http://www.opengov.gr/home/category/users/minenv και θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη Παρασκευή 14/03/2014.
 
 

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου