.

"Ξεμπλόκαρε" ο Τοπικός Πόρος Ανάπτυξης με τη λειτουργεία των Επιτροπών Ελέγχου

Με έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που υπογράφεται από τον Υφυπουργό κ. Γιάννη Μανιάτη [25-05-2011] με θέμα:"Λειτουργία Επιτροπών Ελέγχου Λιγνιτικού Πόρου", αναφέρεται ότι:
Σε συνέχεια του υπ 'αρ. Δ2/Γ/6046/17-03-201 εγγράφου περί αναστολής διάθεσης κατανομής χρηματικών ποσών επιδοτήσεων και σε εφαρμογή του ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ Α/87/7-6-2010), διευκρινίζεται ότι ανεστάλησαν οι κατανομές και εγκρίσεις νέων έργων του Ε.Α.Π. που χρηματοδοτούνται από το Τέλος Ανάπτυξης Βιομηχανικών Περιοχών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από Λιγνιτικούς Σταθμούς που προβλέπεται στο άρθρο 20 του ν. 2446/1996. Για τα ενταγμένα έργα μέχρι 31-12-2010 και μέχρι του ποσού που έχει εγκριθεί για κάθε φορέα από την Επιτροπή Κατανομής του προαναφερομένου Τέλους, η εκταμίευση οποιουδήποτε ποσού μπορεί να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία του άρθρου 7 της υπουργικής απόφασης Δ5/ΗΛ/Β/Φ.5.179/456/ΟΙΚ.575/9,1,2008 (ΦΕΚ Β 12), μετά από θεώρηση των επιτροπών ελέγχου, όπως αυτές είχαν συσταθεί σύμφωνα με την ίδια απόφαση, οι οποίες συνεχίζουν να λειτουργούν μα την ίδια σύνθεση μέχρι την νέα συγκρότηση τους, εφόσον ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις των παρ. 2 και 4 του άρθρου 283 του ν. 38752/2010"

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου