.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εργασίας 2012 για την ευρωπαϊκή ανανέωση


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα [15.11.2011] ένα πρόγραμμα εργασίας για το προσεχές έτος, με τίτλο «Υλοποίηση της ευρωπαϊκής ανανέωσης». Το πρόγραμμα αυτό εκθέτει τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή, βασιζόμενη σε μία σειρά φιλόδοξων προτάσεων που έχουν ήδη υποβληθεί, θα ανταποκριθεί στην οικονομική κρίση με περαιτέρω μέτρα κατά το επόμενο έτος. Το πρόγραμμα μετατρέπει τις πολιτικές προτεραιότητες που προσδιορίστηκαν από τον Πρόεδρο Barroso στο λόγο του για την κατάσταση της Ένωσης1 σε συγκεκριμένες δράσεις για το επόμενο έτος.
Το πρόγραμμα υπογραμμίζει ότι, το επόμενο έτος, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην πρόοδο που πρέπει να σημειωθεί όσον αφορά τις προτάσεις που έχουν ήδη θεσπιστεί ή πρόκειται να θεσπιστούν κατά τις προσεχείς εβδομάδες. Οι προτάσεις αυτές περιλαμβάνουν μέτρα για την οικονομία και την ενιαία αγορά, καθώς και ένα ευρύ φάσμα προτάσεων που εξετάζονται τώρα και αφορούν προγράμματα δαπανών τα οποία προορίζονται για την προώθηση των μεταρρυθμίσεων και της ανανέωσης. Οι νέες προτάσεις θα αναπτύξουν αυτό το πρόγραμμα ώστε να δοθεί ώθηση στην ανάπτυξη που δημιουργεί θέσεις απασχόλησης.
Ο Πρόεδρος Barroso δήλωσε: «Στο λόγο μου για την κατάσταση της Ένωσης απηύθυνα έκκληση για την ευρωπαϊκή ανανέωση. Πρωταρχική προτεραιότητα είναι να θεσπιστεί και να υλοποιηθεί το ταχύτερο δυνατό το πακέτο των φιλόδοξων προτάσεων για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στην ευρωπαϊκή οικονομία. Το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής προχωρεί ακόμη περισσότερο και επικεντρώνεται σε μέτρα που θα ευνοήσουν όλες τις δυνατότητες αντιμετώπισης των σημερινών δυσμενών οικονομικών προοπτικών».
Οι βασικές προτεραιότητες κατά τους προσεχείς 12 μήνες περιλαμβάνουν:
Οικοδόμηση μιας Ευρώπης σταθερότητας και υπευθυνότητας
Η ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης του χρηματοπιστωτικού τομέα το 2012 αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους του προγράμματος, με επικέντρωση στην προστασία των επενδυτών. Η Επιτροπή θα λάβει επίσης μέτρα για την προστασία των δημοσίων εσόδων σε τομείς όπως οι φορολογικοί παράδεισοι και η απάτη όσον αφορά το ΦΠΑ.
Οικοδόμηση μιας Ένωσης ανάπτυξης και αλληλεγγύης
Η ενιαία αγορά, της οποίας πλησιάζει η 20ή επέτειος, παραμένει το πλέον σημαντικό μέσο για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Κατά το επόμενο έτος, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της λειτουργίας της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, ώστε να αποκτήσουν εμπιστοσύνη οι καταναλωτές και οι συναλλασσόμενοι στις επιγραμμικές συναλλαγές. Μία πλήρης ατζέντα των καταναλωτών θα καθορίσει περαιτέρω μέτρα για να βοηθήσει τους καταναλωτές να επωφελούνται όσο το δυνατόν περισσότερο από την ενιαία αγορά.
Άλλα μέτρα θα έχουν ως στόχο να ενθαρρύνουν την ανάκαμψη που δημιουργεί θέσεις απασχόλησης, καθώς και να συνεχίσουν τη διαμόρφωση μιας βιώσιμης οικονομίας που είναι ζωτικής σημασίας μακροπρόθεσμα. Τούτο θα περιλαμβάνει μέτρα για τις συντάξεις, τις εκπομπές των οχημάτων καθώς και τα αποθέματα νερού.
Να αποκτήσει η ΕΕ μία ουσιαστική φωνή σε παγκόσμιο επίπεδο
Η οικονομική ανάκαμψη και η πολιτική απήχηση της ΕΕ εξαρτώνται από μία ενωμένη ΕΕ η οποία αποτελεί την καλύτερη πλατφόρμα για την προστασία κα την προώθηση των συμφερόντων μας και των αξιών μας. Εκτός από ότι προωθεί ένα ευρύ φάσμα εμπορικών συμφωνιών, η ΕΕ θα συνεχίσει να παρέχει στήριξη για την ειρηνική και ευημερούσα ανάπτυξη στη Νότιο Μεσόγειο.
Σε όλους αυτούς τους τομείς, το πρόγραμμα εργασίας υπογραμμίζει την ανάγκη της ενωμένης ΕΕ, καθώς και την ανάγκη να συνεργαστούμε για να διασφαλίσουμε ότι οι προτάσεις και οι ιδέες μας μετατρέπονται σε νόμους και στην επιτόπου υλοποίησή τους.
Ιστορικό
Ο λόγος για την κατάσταση της Ένωσης που εκφώνησε ο Πρόεδρος στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2011 δρομολόγησε μία συζήτηση για τις προτεραιότητες της Ένωσης κατά το επόμενο έτος. Στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής λαμβάνονται υπόψη αυτές οι ανταλλαγές απόψεων και προτείνονται συγκεκριμένες δράσεις για το 2012 και μετά.
Το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής συνοδεύεται από τρία παραρτήματα:
  • έναν κατάλογο 129 πρωτοβουλιών2, τις οποίες πρόκειται να αναλάβει η Επιτροπή το 2012, καθώς και άλλες πιθανές πρωτοβουλίες τις οποίες θα λάβει υπόψη μέχρι το τέλος της θητείας της (παράρτημα 1),
  • έναν κατάλογο πρωτοβουλιών για απλούστευση και μείωση του διοικητικού φόρτου (παράρτημα II), καθώς και έναν κατάλογο απόσυρσης πρωτοβουλιών που εκκρεμούν (παράρτημα III).
Η Επιτροπή θα συνεργαστεί τώρα στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, καθώς και τους λοιπούς ενδιαφερομένους, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών κοινοβουλίων, για να διασφαλίσει την ευρεία αποδοχή των πολιτικών προτεραιοτήτων, καθώς και των μεμονωμένων πρωτοβουλιών.
Το πρόγραμμα εργασίας 2012 της Επιτροπής είναι διαθέσιμο στην εξής διεύθυνση:

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου