.

Η πρώτη τριμηνιαία έκθεση της Ομάδα Δράσης της Επιτροπής για την Ελλάδα δείχνει συγκρατημένη αισιοδοξία


Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2011 - Εκτός από τη δημοσιονομική εξυγίανση ως πρώτο σημαντικό βήμα στην μακρά πορεία της Ελλάδας προς την ανάκαμψη, η χώρα έχει αρχίσει να εφαρμόζει ένα πρόγραμμα βαθιάς διαρθρωτικής μεταρρύθμισης και να καταβάλλει προσπάθειες για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης. Τους τελευταίους 18 μήνες, μετά το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής, η ελληνική κυβέρνηση έχει κάνει ορισμένα σημαντικά πρώτα βήματα προς την κατεύθυνση αυτή.
Συνειδητοποιώντας το μέγεθος της πρόκλησης, η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην οργάνωση της τεχνικής βοήθειας που χρειάζεται για να εφαρμοστεί αυτή η διαδικασία αλλαγής και για να επιταχυνθεί η απορρόφηση κονδυλίων της ΕΕ με στόχο τη στήριξη της ανάπτυξης και τη δημιουργία απασχόλησης. Ως απόκριση στο αίτημα αυτό, συστάθηκε μια Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα, η οποία άρχισε να λειτουργεί τον Αύγουστο του 2011 και η οποία υπέβαλε την πρώτη της έκθεση στον Πρόεδρο της Επιτροπής José-Manuel Barroso και στις ελληνικές αρχές την Τρίτη. Το έργο της έχει επίσης χαιρετίσει η σύνοδος κορυφής για το ευρώ της 26ης Οκτωβρίου 2011. Επ' ευκαιρία της υποβολής της πρώτης αυτής έκθεσης, ο Πρόεδρος Barroso έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η δημοσιονομική εξυγίανση θα πρέπει να συμβαδίζει με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται προκειμένου να μετασχηματίσει το δυναμικό ανάπτυξης της Ελλάδας, και να δημιουργήσει τις θέσεις εργασίας που ο λαός της τόσο επειγόντως χρειάζεται. Θέλουμε πάλι να τονίσουμε ότι τα Ευρωπαϊκά Όργανα θα συνεχίσουν να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους, προκειμένου να βοηθήσουν την Ελλάδα. Η Ομάδα Δράσης που συστάθηκε από την Επιτροπή ανέπτυξε γρήγορα καλή συνεργασία με τις ελληνικές αρχές με σκοπό την διαπίστωση των αναγκών προτεραιότητας. Κινητοποίησε προσφορές τεχνικής βοήθειας από πολλές πλευρές, αποδεικνύοντας έτσι τον μοναδικό χαρακτήρα της ευρωπαϊκής προσπάθειας για τη στήριξη της Ελλάδα στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της.»
Μετά από ένα πρώτο αίτημα από πλευράς ελληνικών αρχών, η Ομάδα Δράσης μπόρεσε να συγκεντρώσει αμέσως και να συντονίσει σημαντικές προσφορές βοήθειας από κράτη μέλη, τη Νορβηγία, την ΕΤΕπ, το ΔΝΤ, τον ΟΟΣΑ και άλλους. Αυτή η υποστήριξη και δέσμευση θα πρέπει να συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας προσαρμογής, δεδομένου ότι η επίτευξη αξιόλογης προόδου θα απαιτήσει φιλοδοξία και προσήλωση επί σειρά ετών, καθώς και μεγάλες επενδύσεις εμπειρογνωσίας σε μεταρρυθμίσεις του δημόσιου τομέα.
Η πρώτη έκθεση της Ομάδα Δράσης αναφέρει το πρόγραμμα εργασίας της και τα πρώτα απτά επιτεύγματά της, ιδίως σε τρεις τομείς προτεραιότητας:
  • Πρώτον, υποστήριξη της οικονομικής δραστηριότητας: Οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν στη βελτίωση του προγραμματισμού και στην επιτάχυνση της εκταμίευσης χρηματοδοτικής συνδρομής από την πολιτική συνοχής. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε σε ορισμένα από τα καθυστερημένα δημόσια έργα, που είναι σε θέση να τονώσουν τις επενδύσεις και να διατηρήσουν πολλές θέσεις εργασίας. Η πρόσβαση σε χρηματοδότηση αποτελεί επίσης όλο και περισσότερο πηγή ανησυχίας για πολλές ελληνικές επιχειρήσεις. Μέρος από τη συνδρομή που προβλέπεται στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, αναδιατίθεται για τη στήριξη της τραπεζικής δανειοδότησης Μικρομεσαίων E πιχειρήσεων (ΜΜΕ).
  • Δεύτερον, εξασφάλιση αποτελεσματικής φορολογικής διοίκησης και υγιούς διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών: Ένα ισχυρότερο και δικαιότερο φορολογικό σύστημα θα αποτελέσει σημαντική συμβολή στη δημοσιονομική εξυγίανση και στην κοινωνική δικαιοσύνη. Έγινε η δρομολόγηση ενός εκτενούς προγράμματος παροχής τεχνικής βοήθειας για την αντιμετώπιση των αδυναμιών του ελληνικού συστήματος φορολογικής διοίκησης και διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών.
  • Τρίτον, βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης: Η υπερβολική γραφειοκρατία και οι διοικητικές διατυπώσεις καταπνίγουν την επιχειρηματική δραστηριότητα και εμποδίζουν την ανάπτυξη και τη δημιουργία απασχόλησης. Η Ομάδα Δράσης καταρτίζει ένα συνεκτικό πρόγραμμα για την τεχνική βοήθεια που χρειάζεται η Ελλάδα για να επέλθουν αποτελεσματικές διοικητικές μεταρρυθμίσεις, να βελτιωθεί το επιχειρηματικό περιβάλλον· να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα στην επίτευξη δημόσιας υγείας· και να βελτιωθεί η εκτέλεση βασικών διοικητικών λειτουργιών, όπως οι δημόσιες προμήθειες και πληρωμές.
Ο κ. Horst Reichenbach, επικεφαλής της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα, έχει πλέον υποβάλει την πρώτη τριμηνιαία έκθεση επί των δραστηριοτήτων της στον Πρόεδρο Barroso και στην ελληνική κυβέρνηση. Η έκθεση αυτή θα τεθεί επίσης στη διάθεση των κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στόχος τώρα είναι η οριστικοποίηση, σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, ενός εκτενούς χάρτη πορείας για την παροχή τεχνικής βοήθειας. Η έκθεση δείχνει τον τρόπο με τον οποίο οι εργασίες σε διάφορους τομείς προτεραιότητας, όπως η φορολογική διοίκηση και η διοικητική μεταρρύθμιση, προχωρούν προς το στάδιο της υλοποίησης.
Ο αντιπρόεδρος Olli Rehn, ο οποίος επιβλέπει το έργο της Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρώτη έκθεση τονίζοντας ότι « η Ομάδα Δράσης αποτελεί εργαλείο που βρίσκεται στη διάθεση της ελληνικής κυβέρνησης. Η επιτυχία της εξαρτάται από το αν οι ελληνικές αρχές είναι αποφασισμένες να την χρησιμοποιήσουν για τη στήριξη του μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας.»
Ιστορικό
Η Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα άρχισε τις εργασίες της την 1η Σεπτεμβρίου 2011. Έκτοτε, εργάζεται σε στενή επαφή με τις ελληνικές αρχές για να εντοπίσει τις ανάγκες τους, καθώς και με τα κράτη μέλη και διεθνείς οργανισμούς που παρέχουν τεχνική βοήθεια. Πρόκειται να υποβάλλει τριμηνιαίες εκθέσεις στην Επιτροπή και την ελληνική κυβέρνηση σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται.
Η αποστολή της Ομάδας Δράσης της Επιτροπής συνίσταται αφενός στον προσδιορισμό και το συντονισμό του συνόλου της τεχνικής βοήθειας που χρειάζεται η Ελλάδα προκειμένου να φέρει σε πέρας το πρόγραμμα προσαρμογής της ΕΕ/του ΔΝΤ και αφετέρου στην επιτάχυνση της απορρόφησης κονδυλίων της ΕΕ στην Ελλάδα, στοχεύοντάς τα σε μέτρα για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας, της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και της κατάρτισης. Η πρωτοβουλία αυτή έτυχε θερμής στήριξης από τους αρχηγούς κρατών της ζώνης του ευρώ (21 Ιουλίου παράγραφος 4) οι οποίοι δήλωσαν ότι «...τα Κράτη Μέλη και η Επιτροπή θα κινητοποιήσουν άμεσα όλα τα απαιτούμενα μέσα προκειμένου να παράσχουν εξαιρετική τεχνική βοήθεια ώστε να συνδράμουν την Ελλάδα στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεών της...». Στη σύνοδο κορυφής της 26ης Οκτωβρίου 2011 επιβεβαιώθηκαν τα εξής: «Εκφράζουμε την πλήρη υποστήριξή μας προς την Ομάδα Δράσης που συγκρότησε η Επιτροπή για την τεχνική βοήθεια».
Ένα πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας είναι υπό κατάρτιση σε στενή συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις πρωταρχικές τους ανάγκες. Εκτεταμένες επαφές πραγματοποιούνται με τα πλέον αρμόδια ελληνικά υπουργεία για τον εντοπισμό των τομέων προτεραιότητας.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου