.

ΥΠΕΚΑ: Υπουργική Απόφαση για τη διαχείριση χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών

Κοινή Υπουργική Απόφαση που ορίζει το νέο θεσμικό πλαίσιο για τηδιαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στη χώρα μας, υπέγραψαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη και ο Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Μιχάλης Χρυσοχοϊδης.

Η ΚΥΑ ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο τις σχετικές κοινοτικές οδηγίες 2006/66/ΕΚ «σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και με την κατάργηση της Οδηγίας 91/157/ΕΟΚ» και 2008/103/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 «για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, όσον αφορά στην τοποθέτηση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην αγορά».

Στην ΚΥΑ επισημαίνεται ότι η βασική αρχή της οργάνωσης και χρηματοδότησης της εναλλακτικής διαχείρισης των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών πραγματοποιείται από τους παραγωγούς. Καθορίζεται ότι οι παραγωγοί χρηματοδοτούν όλο το καθαρό κόστος που προκύπτει από τη συλλογή, την επεξεργασία και την ανακύκλωση όλων των αποβλήτων φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, όπως και των αποβλήτων από ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές βιομηχανίας και αυτοκινήτων.

Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης είναι ο Εθνικός Οργανισμός Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ). Τα βασικά σημεία του σχεδίου ΚΥΑ είναι τα εξής:
Καθορίζονται απαιτήσεις για την επεξεργασία και ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών καθώς και ελάχιστες αποδόσεις ανακύκλωσης.
Ορίζονται στόχοι συλλογής για τις ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές 25% για το έτος 2012 και 45% για το έτος 2016 και συγκεκριμενοποιείται ο τρόπος υπολογισμού του ποσοστού συλλογής.
Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την απαγόρευση διάθεσης στην αγορά ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών όταν δεν πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Προβλέπεται υποχρεωτική καταγραφή των παραγωγών σε μητρώο το οποίο τηρεί ο (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.).
Απαγορεύεται η διάθεση σε χώρους υγειονομικής ταφής ή η αποτέφρωση αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών βιομηχανίας και αυτοκινήτων.
Περιλαμβάνονται συγκεκριμένες απαιτήσεις σήμανσης που αποτελούν προϋπόθεση για τη διάθεση στην αγορά των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών.


Η ΚΥΑ για τη διαχείριση χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου