.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Φορολογία επί της ενέργειας [προωθεί την ενεργειακή αποδοτικότητα και φιλικότερα προς το περιβάλλον προϊόντα]


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα την πρότασή της για την αναμόρφωση των παρωχημένων κανόνων σχετικά με τη φορολογία των ενεργειακών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος των νέων κανόνων είναι η αναδιάρθρωση του τρόπου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων, η άρση των σημερινών ανισοτήτων και ο συνυπολογισμός των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στο ενεργειακό περιεχόμενο. Οι υφιστάμενοι ενεργειακοί φόροι θα αποτελούνται από δύο μέρη, με τη συνεκτίμηση των οποίων θα προσδιορίζεται ο συνολικός φορολογικός συντελεστής του προϊόντος.
Η Επιτροπή θέλει να προωθήσει την ενεργειακή αποδοτικότητα και την κατανάλωση φιλικότερων προς το περιβάλλον προϊόντων, καθώς και να αποτρέψει τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά. Η πρόταση θα βοηθήσει τα κράτη μέλη στον ανασχεδιασμό της συνολικής φορολογικής αρχιτεκτονικής τους με τρόπο που να συμβάλλει στην ανάπτυξη και την απασχόληση, δεδομένου ότι η φορολόγηση θα στρέφεται από την εργασία στην κατανάλωση. Η αναθεωρημένη οδηγία θα τεθεί σε ισχύ το 2013. Με την πρόβλεψη μεγάλων μεταβατικών περιόδων για την πλήρη εναρμόνιση της φορολογίας του ενεργειακού περιεχομένου, μέχρι το 2023, η βιομηχανία θα έχει το χρονικό περιθώριο να προσαρμοστεί στη νέα δομή της φορολογίας.
Ο κ. Algirdas Šemeta, Επίτροπος της ΕΕ αρμόδιος για θέματα φορολογίας και τελωνειακής ένωσης, ελέγχου και καταπολέμησης της απάτης, δήλωσε τα εξής: «Το εκσυγχρονισμένο καθεστώς φορολογίας επί της ενέργειας δημιουργείται την κατάλληλη στιγμή. Τα κράτη μέλη χαράσσουν τις στρατηγικές τους για να εξέλθουν από την κρίση και να επιτύχουν τους στόχους της στρατηγικής 'Ευρώπη 2020'. Απαιτούν δράση με στόχο τον περιορισμό της εξάρτησής μας από τα ορυκτά καύσιμα. Για να επιτύχουμε τους στόχους μας που αφορούν την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή χρειαζόμαστε μια δίκαιη και διαφανή ενεργειακή φορολογία. Κοινό μας στόχο αποτελεί μια οικονομία της ΕΕ αποτελεσματικότερη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση των πόρων, οικολογικότερη και ανταγωνιστικότερη. Η παρούσα πρόταση προβλέπει ισχυρή ειδοποίηση μέσω της τιμής του διοξειδίου του άνθρακα για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, επίσης δε αποτελεί ευκαιρία για τη μετατόπιση της φορολογικής επιβάρυνσης από την εργασία στην κατανάλωση, ώστε να ενθαρρυνθεί μια φορολογία ευνοϊκή για την ανάπτυξη».


Η φορολογία των ενεργειακών προϊόντων είναι εν μέρει εναρμονισμένη σε επίπεδο ΕΕ. Η οδηγία για την ενεργειακή φορολογία καθορίζει ελάχιστους συντελεστές φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα κίνησης και ως καύσιμα θέρμανσης καθώς και της ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, η οδηγία είναι παρωχημένη και αντιφατική. Μια φορολογία βασιζόμενη σε όγκους καταναλισκόμενων ενεργειακών προϊόντων δεν μπορεί να επιτύχει τους στόχους της ΕΕ για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή. Επιπλέον δεν δημιουργεί οικονομικά κίνητρα για την ενίσχυση της ανάπτυξης και την τόνωση της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Η φορολόγηση των ενεργειακών προϊόντων πρέπει να συνεκτιμά καλύτερα το ενεργειακό περιεχόμενό τους και τον αντίκτυπό τους στο περιβάλλον.
Θεμελιώδη στοιχεία
Με την αναθεωρημένη οδηγία για την ενεργειακή φορολογία τα κράτη μέλη θα είναι σε θέση να κάνουν χρήση της φορολογίας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και, επομένως, να στηρίξουν τελικά τη «βιώσιμη ανάπτυξη». Προς τούτο, προτείνεται να διαχωριστεί ο ελάχιστος φορολογικός συντελεστής σε δύο μέρη:
·         Το ένα μέρος θα βασίζεται στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από το ενεργειακό προϊόν και καθορίζεται σε 20 ευρώ ανά τόνο διοξειδίου του άνθρακα.
·         Το άλλο μέρος θα βασίζεται στο ενεργειακό περιεχόμενο ήτοι την πραγματική ενέργεια την οποία παράγει το προϊόν, μετρούμενη σε Gigajoules (GJ). Ο ελάχιστος φορολογικός συντελεστής καθορίζεται σε 9,6 ευρώ/GJ για τα καύσιμα κίνησης και σε 0,15 ευρώ/GJ για τα καύσιμα θέρμανσης. Αυτό θα ισχύει για όλα τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται στις μεταφορές και για θέρμανση.
Οι κοινωνικές πτυχές λαμβάνονται υπόψη εφόσον παρέχεται στα κράτη μέλη η δυνατότητα να απαλλάσσουν πλήρως την ηλεκτρική ενέργεια την οποία καταναλίσκουν τα νοικοκυριά για θέρμανση, ανεξαρτήτως του χρησιμοποιούμενου ενεργειακού προϊόντος.
Με την πρόβλεψη μακρών μεταβατικών περιόδων για την πλήρη εναρμόνιση της φορολογίας του ενεργειακού περιεχομένου, έως το 2023, η βιομηχανία θα έχει το χρονικό περιθώριο να προσαρμοστεί στη νέα δομή της φορολογίας.
Τα οφέλη της αναθεώρησης της ενεργειακής φορολογίας
·         Η πρόταση αυτή θα ευνοήσει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και θα ενθαρρύνει την κατανάλωση πηγών ενέργειας που εκπέμπουν λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα. Σήμερα συμβαίνει το παράδοξο να φορολογούνται λιγότερο οι πιο ρυπογόνες πηγές ενέργειας. Αντιθέτως, τα βιοκαύσιμα είναι από τις πλέον βαριά φορολογούμενες πηγές ενέργειας, παρά τη δέσμευση της ΕΕ για αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές. Με τη νέα πρόταση αίρονται οι αντιφάσεις αυτές.
·         Το νέο κείμενο προβλέπει επίσης μια πιο συνεκτική προσέγγιση για την ενεργειακή φορολογία σε ολόκληρη την ΕΕ εμποδίζοντας την ύπαρξη πληθώρας εθνικών πολιτικών και συμβάλλει στη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τη βιομηχανία σε όλη την ΕΕ. Προσφέρει επίσης στα κράτη μέλη την ευκαιρία να ανασχεδιάσουν τις φορολογικές τους πολιτικές έτσι ώστε αυτές να συμβάλουν στην προώθηση των θέσεων εργασίας και της απασχόλησης.


·         Όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων, στόχος της αναθεωρημένης οδηγίας είναι να συμπληρώσει το ισχύον Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών της ΕΕ, με την επιβολή φόρου στο διοξείδιο του άνθρακα σε τομείς εκτός του πεδίου εφαρμογής του (μεταφορές, νοικοκυριά, γεωργία και μικρές βιομηχανίες). Οι τομείς αυτοί αντιπροσωπεύουν το ήμισυ των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα της ΕΕ, συνεπώς, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπαχθούν στην ειδοποίηση μέσω της τιμής του διοξειδίου του άνθρακα.
·         Τέλος, η πρωτοβουλία αυτή θα βοηθήσει την ΕΕ στην επίτευξη των στόχων της για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που διατυπώνονται στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου 2008. Αντανακλά επίσης τα αποτελέσματα της διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Κανκούν τον Δεκέμβριο του 2010.
Τα επόμενα βήματα
Η πρόταση θα συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο και αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το 2013. Προβλέπει, εφόσον χρειάζεται, βαθμιαία εισαγωγή του νέου φορολογικού καθεστώτος.
Για περισσότερα περί της ισχύουσας νομοθεσίας κλικ παρακάτω:
European Commission proposes to overhaul energy taxation rules

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου