.

Ευρωπαϊκή Ένωση: Το νέο κανονιστικό πλαίσιο για την επόμενη προγραμματική περίοδο (2014-20)

Στις 20 Δεκεμβρίου, δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. οι κανονισμοί που θα διέπουν, κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο (2014-20), τη διάθεση των 325 δις. της πολιτική συνοχής. Η Ε.Ε. με τον εκσυγχρονισμό της πολιτικής συνοχής, επιδιώκει την αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων, καθώς και την επικέντρωσή τους σε στόχους, όπως η ενίσχυση της καινοτομίας και της έρευνας, η προώθηση της ψηφιακής σύγκλισης, η στήριξη των ΜΜΕ και η ενθάρρυνση της οικονομικής δραστηριότητας με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Οι περιφερειακές αρχές καλούνται να συμμετάσχουν ενεργά στο σχεδιασμό των δράσεων και προβλέπεται να αναλάβουν τη διαχείριση των πόρων σε περιφερειακό επίπεδο.

klik για περισσότερα...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου