.

Επιστολή διαμαρτυρίας Δήμου Εορδαίας και ΔΕΤΗΠ σχετικά με τα πρόσφατα δημοσιεύματα [για το κλείσιμο της ΔΕΤΗΠ]

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Με δημοσίευμα (εφ.ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ,φ.25-10-13), πληροφορηθήκαμε ότι η Δ.Ε.ΤΗ.Π. και η Δ.Ε.Υ.Α.Ε, δηλαδή οι δύο μείζονες δημοτικές επιχειρήσεις του Δήμου Εορδαίας, εντάσσονται στα ΝΠΙΔ και ειδικότερα στις 27 δημοτικές επιχειρήσεις που αξιολογούνται, με σκοπό να συμπεριληφθούν στις 4.000 απολύσεις προσωπικού ως το Δεκέμβριο 2013.

Μετά από σχετική επικοινωνία της Δημάρχου Εορδαίας και του Υφυπουργού κ. Παπαδόπουλου Μ. με τα αρμόδια υπουργεία, μας πληροφορήσατε ότι το δημοσίευμα θεωρείται ανυπόστατο και η άποψη των Υπουργείων είναι ότι οι ΔΕΥΑ θα αξιολογηθούν με σαφή κριτήρια, ενιαία και πανελλαδικά.
Δυστυχώς, νέο δημοσίευμα επαναφέρει το θέμα, με πρωτοσέλιδη δημοσίευση (εφ. Ελευθεροτυπία, φ. 1-12-13) και νέο Πίνακα με τίτλο « Στο στόχαστρο 29 δημοτικές επιχειρήσεις» των οποίων το προσωπικό διατρέχει το κίνδυνο άμεσης απόλυσης , στο οποίο και πάλι περιλαμβάνονται οι δύο δημοτικές επιχειρήσεις του Δήμου Εορδαίας.
Με το παρόν έγγραφό μας επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε σχετικά με την ανάπτυξη της της Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης στον Δήμο Εορδαίας, ως τεράστιο εγχείρημα και κατάκτηση στο χώρο της αυτοδιοίκησης, που αναδεικνύει την ΔΕΤΗΠ σε μια από τις μεγαλύτερες δημοτικές επιχειρήσεις της χώρας.

Νομική μορφή ΔΕΤΗΠ
Η ΔΕΤΗΠ ιδρύθηκε και στελεχώθηκε ως αυτοτελής, αμιγής δημοτική επιχείρηση, σύμφωνα με τον ΔΚΚ το 1994, για την διαχείριση του πρώτου συστήματος τηλεθέρμανσης που εφαρμόστηκε στη χώρα τον ΔΕΚ.1993. Tην περίοδο ίδρυσής της δεν υπήρχε καμία άλλη νομική δυνατότητα διαχείρισης δημοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης.
Με την υπ.’αριθμ. 69 /2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προσαρμόστηκε στην νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και συνέχισε την λειτουργία της με πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και ανταποδοτικότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 111.3 του Ν. 3852/2010.
Παρότι μεταγενέστερα διαμορφώθηκε η νομική δυνατότητα συγχώνευσης της ΔΕΤΗΠ με την ΔΕΥΑΕ, οι δύο επιχειρήσεις είχαν ήδη συγκροτηθεί αυτοτελώς και η τυχόν συγχώνευσή τους , σύμφωνα με σχετικές μελέτες που εκπονήθηκαν από εξωτερικούς συνεργάτες του Δήμου, δεν οδηγούσε σε βιώσιμο και δυναμικό σχήμα ή σε οικονομίες κλίμακος, αλλά σε απλή συγκόλληση, που θα διατάρασσε την λειτουργία και την βιωσιμότητά τους. Έτσι το Δημοτικό Συμβούλιο επέλεξε την προσαρμογή τους ως δύο αυτοτελών επιχειρήσεων, με επέκταση των ορίων ευθύνης τους στο σύνολο του Καλλικρατικού Δήμου Εορδαίας.
Υποδομές Τηλεθέρμανσης
Η τηλεθέρμανση απομαστεύει, μεταφέρει και διανέμει θερμότητα της τάξης των 190.000 ΜWH ετησίως, που αντιστοιχεί σε 16.000 τν ισοδυνάμου πετρελαίου.
Η θερμότητα συμ-παράγεται με τον ηλεκτρισμό στις μονάδες της ΔΕΗ ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, ΛΚΔΜ και Καρδιάς.
-          Συνδεδεμένα Κτίρια : 3.786
-          Συνδεδεμένα διαμερίσματα (νοικοκυριά) : 14.841
-           Ωφελούμενος – εξυπηρετούμενος πληθυσμός: 40.100 άτομα
-           Δημόσια κτίρια : 55 Κτίρια  – 102.000 μ2 (Σχολεία, Κολυμβητήριο, Νοσοκομείο κλπ.)
-          250 χλμ. προμονωμένοι αγωγοί διανέμουν θερμότητα στα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και τα δημόσια κτίρια  της πόλης
-          50 χλμ. Προμονωμένοι αγωγοί, που μεταφέρουν την θερμότητα, διανύουν 24 χλμ. στο ενεργειακό Λεκανοπέδιο Πτολεμαΐδας και εξασφαλίζουν δυνατότητες παράλληλης αξιοποίησης της θερμότητας για θερμοκηπιακές καλλιέργειες και για άλλες θερμοβόρες  χρήσεις.
Εργαζόμενοι
62 εργαζόμενοι αορίστου χρόνου, τεχνικών κυρίως ειδικοτήτων, που προσλήφθηκαν στο σύνολό τους κατ’αρχήν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και πρό της ισχύος του ΑΣΕΠ.
Οι εργαζόμενοι διαχειρίζονται με επάρκεια την ανάπτυξη, τις επενδύσεις, την λειτουργία και συντήρηση των τεράστιων βιομηχανικών εγκαταστάσεων και δικτύων τηλεθέρμανσης και τις νέες συνδέσεις και παρέχουν πλήρεις υπηρεσίες στους καταναλωτές.
Παρότι ΝΠΙΔ που δεν ανήκει και ΔΕΝ χρηματοδοτείται από το δημόσιο, εφάρμοσε περικοπές μισθών ύψους 1.018.672  ευρώ (2010-2012), εναρμονιζόμενη με τις απαιτήσεις δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΑΕΙ
7
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
5
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
9
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
9
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ -ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
29
ΕΡΓΑΤΕΣ
1
ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
2
ΣΥΝΟΛΟ
62
Εφαρμοζόμενα Συστήματα
  • Σύστημα διασφάλισης ποιότητας : Πιστοποίηση της ΔΕΤΗΠ κατά ΙSO 9001:2000 (2007)
  • Επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου ΠΠ 2007-2013 (2008)
  • Σύστημα αξιολόγησης απόδοσης προσωπικού Δ.Ε.ΤΗ.Π (2010)
Οικονομικά Αποτελέσματα *
q                 Η τιμή πώλησης της θερμότητας 37,74 €/MWH th (πλέον ΦΠΑ 13% ): αντιστοιχεί στο 25% του ισοδύναμου κόστους πετρελαίου, είναι  η χαμηλότερη της χώρας , από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη, παραμένει σταθερά χαμηλή όλη την περίοδο της κρίσης 2010-2013, συμβάλλει στην αύξηση των συνδέσεων και στην άμεση ανταποδοτικότητα των επενδύσεων και δικαιώνει τον κοινωφελή σκοπό ενώ εγγυάται την βιωσιμότητα της δημοτικής επιχείρησης.
q                 Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις): 7.653.122 ευρώ
q                 Μέσο Ετήσιο Κόστος τηλε-θέρμανσης ανά νοικοκυριό με ΦΠΑ**:
Με τηλεθέρμανση = 513 ευρώ – Με πετρέλαιο = 1785 ευρώ
q                 Υποκατάσταση Πετρελαίου θέρμανσης : 16.000 τόνοι ετησίως
q                 Μέσο Κέρδος πόλης από την υποκατάσταση πετρελαίου, (τοπική αναδιανομή εισοδήματος, 2012-13) : + 16.286.529 ευρώ ετησίως
q                 Μέσο Συναλλαγματικό όφελος χώρας  από την υποκατάσταση πετρελαίου**:                         7.015.867 ευρώ ετησίως
q                 Προστιθέμενη περιουσία στην πόλη (σύνολο παγίων):  53.734.804 ευρώ
q                 Οικονομικά Αποτελέσματα & Δείκτες:
ü      Κέρδη προ φόρων & τόκων : 1.176.077 ευρώ (15,24%) 
ü      Κέρδη Εκμετάλλευσης (Μετά Φ.Τ.Α.) : 800.455 ευρώ
ü      Μεικτό κέρδος (περιθώριο κέρδους) : 21,1%
ü      Ξένα προς ίδια κεφάλαια:  41%
ü      Σύνολο δανείων / πωλήσεις: 89% ***
ü      Δείκτης χρέους: 29%
*Πηγή:Ισολογισμός 2012   ** Μέσος όρος τελευταίας πενταετίας ***Τα ΔΑΝΕΙΑ εξυπηρετούν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ το επενδυτικό έργο της ΔΕΤΗΠ και όχι λειτουργικά ελλείμματα
Περιβαλλοντικά Αποτελέσματα
Περισσότεροι από 50.000 τόνοι CO2 ετησίως ΔΕΝ εκπέμπονται στο αστικό περιβάλλον, λόγω λειτουργίας της τηλεθέρμανσης.
Βραβεύσεις της Δ.Ε.ΤΗ.Π.
Βραβεύσεις: από το ΕΒΕ Κοζάνης στον τομέα ‘’Επιχείρηση Φιλική προς το Περιβάλλον’’ (2003), Επιχειρηματικότητας του Υπ.Αν. (2006), Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ (2007), εκδόσεων ‘’ Actualidad’’ στον  τομέα ‘’Ποιοτικές Υπηρεσίες και Σύστημα Διοίκησης’’ (2009)
Τα έργα ΕΣΠΑ και ο άμεσος σχεδιασμός της Δ.Ε.ΤΗ.Π.
Στα πλαίσια του ΕΠΠΕΡΑΑ του ΕΣΠΑ ολοκληρώθηκαν και λειτουργούν από τον Οκτώβριο 2012 έργα Συμβατικού κόστους 31.385.921,89 ευρώ και προετοιμάζεται η δημοπράτηση πρόσθετων έργων προϋπολογισμού 4.970.728 ευρώ εντός του 2014.
Τα έργα της ΔΕΤΗΠ προβάλλονται από το ΥΠΕΚΑ ως ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ του ΕΣΠΑ στη χώρα μας.
Στον άμεσο σχεδιασμό μας εντάσσονται μεγάλα αναπτυξιακά έργα όπως «Συμπαραγωγή με χρήση Βιομάζας», «Πρόσθετες Δεξαμενές Εναποθήκευσης θερμότητας», Σύνδεση με την νέα μονάδα της ΔΕΗ “Πτολεμαϊδα V”, Σταδιακή εγκατάσταση συστημάτων τηλεθέρμανσης στις 22 τοπικές κοινότητες του Δήμου Εορδαίας, Στήριξη του πρωτογενούς τομέα με την εγκατάσταση θερμοκηπιακών ζωνών , έργα πνοής για τον Δήμο μας, που προσφέρουν θέσεις εργασίας και νέες αναπτυξιακές δυνατότητες στην περιοχή.

Η Δημοτική επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας, για όλους τους παραπάνω λόγους, αποτελεί επιχείρηση στην οποία αρμόζει αριστεία, διότι:
  • Αναπτύσσει με σταθερότητα και προσήλωση το έργο της και προωθεί μεγάλες, καινοτόμες  αναπτυξιακές επενδύσεις, που απαιτούν την στήριξη της πολιτείας, αντί της διακινδύνευσης, της καχυποψίας και αβεβαιότητας σχετικά με την τύχη και την καλή λειτουργία της τηλεθέρμανσης και στην πόλη μας, του διασυρμού, μέσω ανυπόστατων και αυθαίρετων δημοσιευμάτων, από άγνωστες πηγές
  • Αντιμετώπισε με παρρησία τις κρίσεις της , λόγω ανεπάρκειας και επισφαλούς τροφοδοσίας θερμότητας, χάρη στην υποστήριξη των πολιτών
  • Δημιουργεί πλεονάσματα, τα οποία επανεπενδύει, προς όφελος των κατοίκων και της ανάπτυξης της περιοχής
  • Παρά τον υπερδιπλασιασμό των υποδομών της, υπέστη μείωση του αριθμού και των αποδοχών του προσωπικού, λόγω συνταξιοδοτήσεων και δημοσιονομικής προσαρμογής
  • Διατηρεί τα τιμολόγια της στα χαμηλότερα επίπεδα της χώρας , προστατεύει έμπρακτα το οικογενειακό εισόδημα και συμβάλλει στην δραστική μείωση των δημοσίων δαπανών για την θέρμανση δημοσίων κτιρίων

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Στις δύσκολες ώρες που διανύει η χώρα, ανακοινώσεις κατάργησης ή συγχώνευσης νομικών προσώπων  μέσω δημοσιευμάτων αγνώστου προελεύσεως, όταν μάλιστα αυτά δεν στοιχειοθετούνται και δεν διαψεύδονται, προσβάλλουν όχι μόνον τον Δήμο Εορδαίας αλλά και τα ίδια τα συναρμόδια Υπουργεία και υπονομεύουν κάθε θετική προσπάθεια διεξόδου.
Ως εκ τούτου παρακαλούμε για την άμεση ανακοίνωση των πραγματικών σας προθέσεων και σχεδιασμών, με γνώμονα και κριτήρια που θα ενισχύουν την εύρυθμη λειτουργία και ανάπτυξη των κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων, δεν θα θέτουν σε κίνδυνο την λειτουργία και το παραγόμενο έργο τους και σε κάθε περίπτωση θα εισαχθούν προς συζήτηση και ΑΠΟΦΑΣΗ στο δημοτικό συμβούλιο και στις διοικήσεις των επιχειρήσεων, δηλαδή στα όργανα που αρμοδίως  συνέστησαν και ευθύνονται για την λειτουργία των Δημοτικών Επιχειρήσεων.

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της Δ.Ε.ΤΗ.Π.                      Η Δήμαρχος Δήμου Εορδαίας
                               Κουσίδης Νικόλαος                                            Βρυζίδου Παρασκευή
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
Κασαπίδης Γεώργιος
κ. Κουκουλόπουλος Πάρις
κα Μακρή Ραχήλ
κα Ουζουνίδου Ευγενία
κ. Παπαδόπουλος Μιχαήλ

ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ κ. Δακής Γεώργιος

Π.Ε.Δ. ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ


Συνημμένα
Παράρτημα 1 _ Μεγάλα έργα  Τηλεθέρμανσης
Παράρτημα 2 _Ισολογισμός 2012

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου