.

Πάνω από 80% λιγότερα σκουπίδια στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη και λιγότερα βιοαποδομήσιμα σκουπίδια άνω του 80% αναμένεται να επιφέρει στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας το έργο διαχείρισης απορριμμάτων της περιφέρειας. Το έργο διαχείρισης απορριμμάτων της Δυτικής Μακεδονίας, που επιλέχθηκε από το έγκριτο World Finance ως «Εργο της Χρονιάς 2013 στον τομέα της Διαχείρισης Απορριμμάτων» αξιολογούμενο σε παγκόσμιο επίπεδο, πρόκειται να κατασκευαστεί με τη μέθοδο ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα), με επενδύσεις 46 εκατ. ευρώ από ιδιωτικούς πόρους, ενώ θα δημιουργήσει περισσότερες από 120 μόνιμες θέσεις εργασίας στην 25ετή λειτουργία του και περισσότερες από 150 θέσεις εργασίας κατά τη διετή περίοδο κατασκευής.

«Μετά την Πελοπόννησο και η Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας μπαίνει στον δρόμο της ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Κ. Χατζηδάκης, υπογραμμίζοντας: «Στην περίπτωση της Δυτικής Μακεδονίας, μάλιστα, δεν υπάρχει καμία εκκρεμότητα. Το έργο μπορεί να ξεκινήσει αμέσως. Η κατασκευή του στέλνει ένα μήνυμα εκσυγχρονισμού και προσαρμογής στα ευρωπαϊκά δεδομένα ως προς τη διαχείριση αποβλήτων. Είμαι σίγουρος ότι και από άλλες περιοχές της Ελλάδας θα έχουμε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θετικές ειδήσεις ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα. Η Ελλάδα καθυστέρησε να αντιμετωπίσει το μεγάλο αυτό πρόβλημα. Ξεκίνησε, όμως, να κάνει βήματα μπροστά και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ποιότητα της ζωής μας και την καθημερινότητά μας».
Χρηματοδότηση
Το έργο έχει εγκριθεί επί της αρχής για χρηματοδότηση και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ενώ προς αυτή την κατεύθυνση δύναται να συμβάλει και το χρηματοδοτικό εργαλείο Jessica, επιτυγχάνοντας συνολικά χαμηλότερο κόστος, όφελος που θα μετακυλιστεί υπέρ των δημοτών.
Το έργο διαχείρισης απορριμμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί το δεύτερο έργο ΣΔΙΤ στον τομέα αυτό, μετά και την ανακήρυξη αναδόχου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Σε εξέλιξη είναι και οι διαγωνισμοί έργων διαχείρισης απορριμμάτων με ΣΔΙΤ για τις Περιφέρειες Αττικής, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας (Σέρρες) και Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης. Ο διαγωνισμός, όπως και όλοι οι διαγωνισμοί ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων, ήταν ανοιχτός στην επιλογή της τεχνολογίας. Η επιλογή του αναδόχου γίνεται στη βάση της χαμηλότερης χρέωσης προς τον πολίτη και με αποδεκτές όλες τις τεχνολογίες που αποδεδειγμένα επιτυγχάνουν τους περιβαλλοντικούς στόχους. Επίσης, διασφαλίζεται η απόλυτη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές και τους περιβαλλοντικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως μέθοδος διαχείρισης θα εφαρμοστεί η μηχανική ανακύκλωση και κομποστοποίηση.
Τεχνική προσφορά
Προσωρινός Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ) στο έργο ανακηρύχθηκε η κοινοπραξία «Ακτωρ Παραχωρήσεις - Ηλέκτωρ», με την τεχνική προσφορά να λαμβάνει υπόψη τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις, τα απαιτούμενα μέτρα βέλτιστης περιβαλλοντικής λειτουργίας των εγκαταστάσεων, και σε κάθε περίπτωση τις προβλέψεις των Τευχών Δημοπράτησης του Εργου.
Στο πλαίσιο αυτό, στο εγκεκριμένο έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», θα κατασκευαστεί Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ), η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τμήμα υποδοχής και διαχωρισμού ογκωδών, τμήμα Μηχανικής Διαλογής και Ποιοτικού Ελέγχου με σύγχρονο εξοπλισμό, τεμαχισμού, κοσκίνησης, οπτικού, βαλλιστικού και μαγνητικού διαχωρισμού, τμήμα βιολογικής επεξεργασίας βιοαποδομήσιμων, κατάλληλα συστήματα εξαερισμού, αποκονίωσης, απόσμησης, ηχομόνωσης και ηχοπροστασίας και τμήμα εξευγενισμού προϊόντων.
Ταυτόχρονα, θα δημιουργηθεί Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων (ΜΕΥΑ), για τη χημική και βιολογική επεξεργασία του συνόλου των υγρών αποβλήτων του ΟΣΔΑ.
Προβλέπεται ακόμη Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) για την ασφαλή απόθεση του συνόλου των υπολειμμάτων όλων των διεργασιών και σύνοδα έργα, όπως το κεντρικό σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου (SCADA), δεξαμενές (καυσίμων ανεφοδιασμού, ύδρευσης, πυρόσβεσης, ομβρίων κ.λπ.), συνεργεία, πλυντήρια, αποθήκες κ.α.
Περιβαλλοντικά οφέλη
Με την υλοποίηση του έργου, δρομολογείται η περιβαλλοντικά ορθή και σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία διαχείριση απορριμμάτων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, απ' όπου επιτυγχάνονται σε επίπεδο Περιφέρειας οι στόχοι που τίθενται από την Οδηγία 1999/31/ΕΚ περί Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (εναρμόνιση στο εθνικό δίκαιο με την ΚΥΑ 29407/3508/2002).
Συγκεκριμένα, θα απαγορεύεται πλέον η υγειονομική ταφή σε απορρίμματα που δεν έχουν δεχτεί επεξεργασία, ενώ καθίσταται υποχρεωτική η εκτροπή μεγάλου μέρους του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) από τους χώρους υγειονομικής ταφής. Επισημαίνεται ότι με την υλοποίηση των Μονάδων του ΟΣΔΑ θα επιτυγχάνεται μέγιστη εκτροπή -από ταφή- βιοαποδομήσιμου κλάσματος των εισερχόμενων απορριμμάτων άνω του 80%. Ενώ, η εν λόγω εκτροπή αντιστοιχεί σε 35% χαμηλότερη ποσότητα βιοαποδομήσιμων που οδηγούνται στον ΧΥΤΥ σε σχέση με τον μέγιστο στόχο της Περιφέρειας για το 2020.
Ταυτόχρονα, επιτυγχάνεται σημαντική συνεισφορά στους στόχους ανακύκλωσης που τίθενται με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ περί Διαχείρισης Αποβλήτων (εναρμόνιση στο εθνικό δίκαιο με τον ν. 4042/2012) μέχρι το 2020, δεδομένου ότι με την υλοποίηση των Μονάδων του ΟΣΔΑ θα επιτυγχάνεται ανάκτηση ανακυκλώσιμων άνω του 35% επί της εισερχόμενης ποσότητας των ανακυκλώσιμων υλικών στη ΜΕΑ ξεπερνώντας τις μέγιστες προδιαγραφές της ΔΙΑΔΥΜΑ.
Το διατιθέμενο στον ΧΥΤΥ υπόλειμμα εκτιμάται ότι θα ανέρχεται σε περίπου 35% επί των εισερχόμενων απορριμμάτων στη ΜΕΑ. Το ποσοστό αυτό είναι κατά πολύ χαμηλότερο από το μέγιστο όριο του 40% που τίθεται στη διακήρυξη του έργου.
Οι Μονάδες του ΟΣΔΑ που θα κατασκευαστούν αναμένεται να αποτελέσουν πρότυπο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεδομένου ότι θα συμμορφώνονται -βάσει και των απαιτήσεων των Τευχών του Διαγωνισμού- με τις αυστηρότερες προδιαγραφές της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας (αυστηρότερες από αντίστοιχα έργα διαχείρισης απορριμμάτων που έχουν ήδη προκηρυχθεί). Ενώ με την έναρξη λειτουργίας του εν λόγω έργου -η οποία βάσει προσφοράς του προσωρινού ΙΦΣ αναμένεται σε 24 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης Σύμπραξης- η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας θα πετύχει πλήρη συμμόρφωση με τις επιταγές της ελληνικής νομοθεσίας και των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών Οδηγιών αναφορικά με τη διαχείριση των αστικών σύμμεικτων απορριμμάτων.
Οι κατασκευές που περιλαμβάνονται στο έργο
1.Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) δυναμικότητας 120.000 τόνων ετησίως.
2.Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) για την ασφαλή απόθεση του συνόλου των υπολειμμάτων όλων των διεργασιών.
3.Δέκα Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), εκ των οποίων εννέα υφιστάμενοι και ένας (ο ΣΜΑ Κοζάνης) αποτελεί νέα υποδομή στο πλαίσιο του έργου.
(από την εφημερίδα "ΗΜΕΡΗΣΙΑ", 28/12/2013)

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου