.

ΙΕΝΕ: Μελέτη «Ενέργεια και Απασχόληση στην Ελλάδα»

1Η νέα μελέτη του ΙΕΝΕ στόχο έχει να εκτιμήσει το μέγεθος και τα ειδικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης στον ενεργειακό τομέα της χώρας και να διερευνήσει τις προοπτικές για την περαιτέρω αύξηση της απασχόλησης και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και ειδικοτήτων με χρονικό ορίζοντα το 2015 και το 2020.

Η άμεση συμμετοχή του ενεργειακού τομέα στην οικονομία σε απόλυτους αριθμούς είναι σχετικά μικρή, αφού βάσει πρόσφατων υπολογισμών αυτός αντιστοιχεί περίπου στο 4% της ελληνικής Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας, ωστόσο ο ρόλος του στο ευρύτερο οικονομικό γίγνεσθαι είναι ιδιαίτερα σημαντικός.
Δύο είναι οι βασικοί λόγοι που προσδίδουν στον ενεργειακό τομέα στρατηγική σημασία. Ο πρώτος έχει να κάνει με την ίδια την προμήθεια ενέργειας, είτε είναι ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο ή πετρελαϊκά προϊόντα. Η αδιάλειπτη παροχή ενέργειας και μάλιστα σε ανταγωνιστικές τιμές είναι συνθήκη sine qu a non για την εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας. Ο δεύτερος λόγος είναι οι επενδύσεις που συνδέονται με την ενέργεια, οι οποίες σε όποιο κλάδο και εάν πραγματοποιούνται, έχουν ευρύτερες επιπτώσεις στην οικονομία, καθ’ ότι επηρεάζουν άμεσα πολλούς άλλους κλάδους μέσω της απασχόλησης που δημιουργούν, των πρώτων υλών και εξειδικευμένων συστημάτων που απαιτούν, και της εν γένει ζήτησης που δημιουργούν.

Η μελέτη του ΙΕΝΕ εστίασε στην παραγωγή, μεταφορά και διαχείριση ενέργειας, ενώ ο στόχος της έρευνας ήταν διττός: Αφ’ ενός η αποτύπωση της απασχόλησης στον ευρύτερο ενεργειακό τομέα, με έτος αναφοράς το 2012 και αφ’ ετέρου η ανάδειξη των προοπτικών για την περαιτέρω αύξηση της απασχόλησης με χρονικό ορίζοντα το 2015 και το 2020. Με δεδομένη τη δυναμικότητα και κινητικότητα που επιδεικνύει ο ενεργειακός τομέας, ακόμη και υπό την παρούσα αρνητική συγκυρία, οι δυνατότητες δημιουργίας απασχόλησης στους διάφορους κλάδους και υποκλάδους, παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον και χρήζουν διερεύνησης.
Έχει ενδιαφέρον η διαπίστωση ότι, ενώ τα τελευταία πέντε χρόνια παρατηρήθηκε μία εκρηκτική άνοδος της ανεργίας (από 8,3% το 2008 στο 24,2% το 2012), την ίδια περίοδο σημειώθηκε αύξηση στο συνολικό απασχολούμενο εργατικό δυναμικό στον ενεργειακό τομέα από 82.000 περίπου άτομα σε 94.000 άτομα το 2012, με τις ΑΠΕ και την εξοικονόμηση ενέργειας να συμβάλλουν κυρίως στη δημιουργία των νέων θέσεων απασχόλησης. Γι’ αυτό, στη μελέτη εξετάζονται ακόμη τα χαρακτηριστικά του απασχολούμενου ανθρώπινου δυναμικού (εκπαίδευση, εμπειρία, αντικείμενο εργασίας) ανά ενεργειακό κλάδο.
Χορηγοί της μελέτης του ΙΕΝΕ «Ενέργεια και Απασχόληση στην Ελλάδα» ήταν η ΔΕΗ Α.Ε., η ΔΕΠΑ, ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Εταιριών Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΕΣΑΗ), ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτροπαραγωγών από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΕΣΗΑΠΕ), η Energean Oil & Gas και υποστηρικτής η ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.

κλικ για την σύνοψη της μελέτης... [η αναλυτική είναι διαθέσιμη μόνο στα μέλη του ΙΕΝΕ]

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου