.

ΙΕΝΕ: Πρόσθετα στοιχεία για την Μελέτη «Ενέργεια και Απασχόληση στην Ελλάδα»

Επειδή μετά την παρουσίαση της μελέτης του ΙΕΝΕ «Ενέργεια και Απασχόληση στην Ελλάδα», η οποία πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), ορισμένα Μέσα Ενημέρωσης αναφέρθηκαν αποσπασματικά σε τμήματα της μελέτης, παραλείποντας και παρανοώντας τα ουσιαστικά της συμπεράσματα, το Ινστιτούτο είναι υποχρεωμένο να διευκρινίσει τα εξής: (i) Την πενταετία 2008-2012, περίοδο κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν σημαντικές επενδύσεις της τάξης των 12 δις ευρώ και άνω σε όλους τους υποκλάδους της ενέργειας, παρατηρήθηκε άνοδος της απασχόλησης, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι στο σύνολο του κλάδου της ενέργειας να έχουν αυξηθεί από 82.000, το 2008, σε 93.630 το 2012.
(ii) Το ίδιο διάστημα (2008-2012) παρατηρήθηκε μείωση της απασχόλησης σε ορισμένους υποκλάδους, όπως η ηλεκτροπαραγωγή από τη ΔΕΗ, η διύλιση, η λιανική πετρελαίου, με παράλληλη αύξηση των θέσεων εργασίας στους υποκλάδους του φυσικού αερίου, των ΑΠΕ και της ενεργειακής αποδοτικότητας. Το καθαρό αποτέλεσμα ήταν θετικό, με καθαρή αύξηση της απασχόλησης κατά περίπου 11.500 θέσεις εργασίας.
(iii) Οι εκτιμήσεις του ΙΕΝΕ για την απασχόληση το 2020 είναι ότι θα υπάρξει αύξηση, με τους υποκλάδους του φυσικού αερίου, των ΑΠΕ και της ενεργειακής αποδοτικότητας να συμβάλλουν, κατά το μεγαλύτερο ποσοστό, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της μελέτης, το ΙΕΝΕ επεξεργάστηκε σενάρια ηλεκτροπαραγωγής, βάσει στοιχείων μελέτης του ΕΜΠ ( Ε3Μ-Lab), με σενάριο αναφοράς και σενάριο ταχείας απεξάρτησης από τον λιγνίτη στον κλάδο της ηλεκτροπαραγωγής. Όπως φαίνεται, εξάλλου, και από τα σχετικά διαγράμματα της μελέτης, προβλέπεται σημαντική αύξηση στην έμμεση και άμεση απασχόληση στο σενάριο αναφοράς, αλλά και στο σενάριο απεξάρτησης από τον λιγνίτη. Τα αποτελέσματα δείχνουν πως οι συνολικές θέσεις εργασίας στην ηλεκτροπαραγωγή, σε όρους άμεσης, έμμεσης και συνεπαγόμενης απασχόλησης, αυξάνονται τα έτη 2020 και 2030, αποτέλεσμα της υψηλής διείσδυσης των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή, σε σχέση με το έτος βάσης 2010, και στα δύο σενάρια.
(iv) Ένα ακόμα βασικό συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι οι απαιτούμενες σημαντικές επενδύσεις στην ενέργεια κατά την δεκαετία 2010-2020, που εκτιμούνται συνολικά σε 35,5 δις ευρώ σε όλους τους υποκλάδους της ενέργειας στην Ελλάδα, θα συμβάλουν διατήρηση των υφιστάμενων και στην δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης στον ενεργειακό τομέα. Έτσι, τα επόμενα χρόνια οι προγραμματισμένες επενδύσεις στα ηλεκτρικά δίκτυα, στα δίκτυα του φυσικού αερίου, στην έρευνα και παραγωγή πετρελαίου και στην ενεργειακή αποδοτικότητα, εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σε καθαρή αύξηση των θέσεων εργασίας.
(v) Τέλος, σημαντικά και με μεγάλη βαρύτητα είναι τα συμπεράσματα τα σχετικά με τις εξειδικεύσεις και νέες ειδικόττες προσωπικού που απαιτούνται σε ενεργειακούς κλάδους για την ανάπτυξη και λειτουργία τους, οπότε πρέπει να δοθεί έμφαση στην εκπαίδευση, γεγονός που θα συμβάλει και στην ανταγωνιστικότητα.
Εν κατακλείδι, το ΙΕΝΕ, βάσει και των πολύ συγκεκριμένων στοιχείων και της ανάλυσης που περιλαμβάνονται στην μελέτη «Ενέργεια και Απασχόληση στην Ελλάδα», τα οποία παρουσιάστηκαν και στην σχετική εκδήλωση στο ΕΒΕΑ, εκφράζει την λύπη του για την παρανόηση που έχει δημιουργηθεί, καθώς ορισμένα Μέσα υποστήριξαν ότι, παρά την προβλεπόμενη αύξηση των επενδύσεων στην ενέργεια, δεν προβλέπεται καθόλου αύξηση στην συνολική απασχόληση. Το Ινστιτούτο θέλει να πιστεύει ότι, με την παράθεση των ανωτέρω στοιχείων, διευκρινίζονται πλήρως τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η εν λόγω μελέτη.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου