.

Αναβολή για τις 8-2-2011 η αποσφράγιση προσφορών για την Πτολεμαϊδα 5

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πληροφορούμε τους ενδιαφερόμενους ότι εκδόθηκε το Συμπλήρωμα Νο 3 της Διακήρυξης ΔΜΚΘ - 11 09 5052 για το Έργο «ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ – ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ V ΜΙΚΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 550 - 660 MWel, ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΟ ΚΟΝΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΛΙΓΝΙΤΗ, ΚΑΙ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 140 MWth ΓΙΑ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ», της οποίας, η Προκήρυξη, η Ανακοίνωση του Συμπληρώματος Νο 1 και η Ανακοίνωση του Συμπληρώματος Νο 2 έχουν αποσταλεί για δημοσίευση στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 20.04.2010 , 03.08.2010 και 05.11.2010, αντίστοιχα.
2. Το εν λόγω Συμπλήρωμα Νο 3 περιλαμβάνει μετάθεση της ημερομηνίας παραλαβής και αποσφράγισης των Προσφορών από τις 29.12.2010 στις 08.02.2011.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα Τεύχη της Διακήρυξης και των Συμπληρωμάτων Νο 1, Νο 2 και Νο 3 αυτής μέχρι και την 18.01.2011.
Επίσης, το εν λόγω Συμπλήρωμα Νο 3 περιλαμβάνει τροποποιήσεις/ συμπληρώσεις σε ορισμένα σημεία της Διακήρυξης.
3. Ημερομηνία αποστολής της παρούσας Ανακοίνωσης του Συμπληρώματος Νο 3 της Διακήρυξης ΔΜΚΘ – 11 09 5052 στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από τη ΔΕΗ Α.Ε. : 15.12.2010

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου