.

Ένωση Καινοτομίας για βιώσιμη ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας

Μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για την επιτάχυνση της δημιουργίας καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών παρουσίασε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για την "Ένωση Καινοτομίας" (Innovation Union), η οποία αποτελεί πρωτοβουλία ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" για έξυπνη, βιώσιμη και περιεκτική οικονομία. Στόχος της Ένωσης Καινοτομίας είναι να βελτιώσει τους όρους και την πρόσβαση σε χρηματοδότηση για έρευνα και καινοτομία στην Ευρώπη και να εξασφαλίσει τη μετατροπή των καινοτόμων ιδεών σε προϊόντα και υπηρεσίες που θα διευκολύνουν την ανάπτυξη και την απασχόληση.

Με την Ένωση Καινοτομίας, οι προσπάθειες της Ευρώπης και η συνεργασία με τρίτες χώρες θα εστιαστούν σε προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή, η εξασφάλιση ενέργειας και τροφίμων, η υγεία και η δημογραφική γήρανση. Η δημιουργία "συμπράξεων καινοτομίας" μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα θα επιτρέψει την άρση σημείων συμφόρησης που ανακόπτουν την προώθηση των ιδεών στην αγορά, όπως η έλλειψη χρηματοδότησης, ο κατακερματισμός των ερευνητικών συστημάτων και της αγοράς, ο χαμηλός βαθμός χρησιμοποίησης των δημοσίων συμβάσεων προς όφελος της καινοτομίας και ο αργός ρυθμός θέσπισης προτύπων.

Με τον τρόπο αυτό θα αυξηθεί η χρηματοδότηση της έρευνας και της ανάπτυξης και θα βελτιωθεί ο συντονισμός των επενδύσεων, ενώ θα υπάρχει συνεχής προσαρμογή των ρυθμίσεων και των προτύπων στις εξελίξεις και στις ανάγκες της σημερινής οικονομίας. Η πρώτη σύμπραξη, η οποία πρόκειται να ξεκινήσει το 2011, θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών που διευκολύνουν την υγιή γήρανση και την παράταση του επαγγελματικού βίου.

Καθώς η έρευνα και η ανάπτυξη είναι ιδιαιτέρως σημαντικές για την καινοτομία, η πρωτοβουλία αυτή επιδιώκει να μειώσει τις διαφορές μεταξύ Ευρώπης, ΗΠΑ και Ιαπωνίας με αύξηση των επενδύσεων σε Ε&Α στο 3% του ΑΕΠ. Η επίτευξη αυτού του στόχου θα είχε ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη της Επιτροπής, τη δημιουργία 3,7 εκατομμυρίων θέσεων απασχόλησης και την ετήσια αύξηση του ΑΕΠ κατά 795 δισ. ευρώ. Για να γίνει αυτό, θα χρειαστούν επιπλέον ένα εκατομμύριο ερευνητές.

Σύμφωνα με τις σχετικές δηλώσεις της Επιτρόπου Maire Geoghegan-Quinn, αρμόδιας για την έρευνα, την καινοτομία και την επιστήμη, και του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Antonio Tajani, αρμόδιου για τη βιομηχανία και την επιχειρηματικότητα, "Καθώς βγαίνουμε από την κρίση σε συνθήκες οξύτατου παγκόσμιου ανταγωνισμού, αντιμετωπίζουμε έκτακτη ανάγκη ως προς την καινοτομία. Εάν δεν μετατρέψουμε την Ευρώπη σε μια Ένωση Καινοτομίας, οι οικονομίες των χωρών μας θα υποστούν μαρασμό, ενώ ιδέες και χαρίσματα θα πάνε χαμένα. Η καινοτομία αποτελεί το κλειδί της επίτευξης αειφόρου ανάπτυξης και της οικοδόμησης δικαιότερων και οικολογικότερων κοινωνιών. Η ριζική αλλαγή των επιδόσεων καινοτομίας της Ευρώπης είναι ο μόνος τρόπος να δημιουργηθούν μόνιμες και καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας οι οποίες θα αντέξουν τις πιέσεις της παγκοσμιοποίησης."

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Ευρωπαϊκή Επιτροπή

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου