.

Αλ. Αθανασιάδης: Ερώτηση για το νομοθετικό πλαίσιο ΦΠΑ για τις εταιρίες παραγωγής βιοκαυσίμου

Κύριε Υφυπουργέ,

Στην εποχή μας η ενίσχυση του κλάδου παραγωγής βιοκαυσίμου εμφανίζεται ως αναγκαιότητα τόσο για την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος των Ελλήνων αγροτών όσο και για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος.

Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία των επιχειρήσεων παραγωγής βιοκαυσίμου έχει δημιουργήσει στρεβλώσεις και προβλήματα, τα οποία σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση στην οποία βρίσκεται η χώρα μας, δημιουργούν μία κατάσταση μη βιώσιμη για τις εν λόγω επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα (ν. 2960/2001) και την Οδηγία 92/12/ΕΟΚ οι εταιρίες παραγωγής βιοκαυσίμου διαθέτουν υποχρεωτικά φορολογικές αποθήκες και η διάθεση των προϊόντων τους γίνεται κυρίως στις αντίστοιχες φορολογικές αποθήκες των Ελληνικών διυλιστηρίων. Επειδή η διάθεση αυτή αφορά διακίνηση προϊόντων μεταξύ φορολογικών αποθηκών και σε εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 25 περ. β, υποπερ. γγ του ν. 2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ) οι πωλήσεις αυτές απαλλάσσονται του ΦΠΑ (εκροών). Παράλληλα όλες οι λοιπές διενεργούμενες πράξεις, δηλαδή αγορά πρώτων υλών, έξοδα παραγωγής και διαχείρισης αλλά και επενδυτικές δαπάνες βαρύνονται κανονικά με ΦΠΑ (εισροών). Αυτό έχει ως συνέπεια οι εταιρίες αυτές να εμφανίζουν σε μόνιμη βάση πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ, την επιστροφή του οποίου αιτούνται βάσει της εν ισχύ ΠΟΛ 1073/2004 σε συνδυασμό με την ΠΟΛ 1108/01-07-10, η οποία ορίζει ότι όταν το αιτούμενο ποσό υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ, η επιστροφή του πραγματοποιείται μετά τη διενέργεια προσωρινού ή τακτικού, κατά περίπτωση, ελέγχου από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., εντός δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης και κατά 100%, εάν πρόκειται για προσωρινό έλεγχο (άρθρο 5 παρ. 4 ΠΟΛ 1073/2004), και με το πέρας του τακτικού ελέγχου στην δεύτερη περίπτωση (άρθρο 5 παρ. 5 ΠΟΛ 1073/2004).

Με δεδομένη την έλλειψη προσωπικού ικανού να ασχοληθεί με παρόμοιους ελέγχους, καθώς και λόγω των πολλών περιπτώσεων παράνομων επιστροφών Φ.Π.Α., παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση αλλά και απροθυμία από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. στην διεκπεραίωση των υποβαλλόμενων αιτήσεων επιστροφής Φ.Π.Α. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την δυσκολία χορηγήσεων τραπεζικών κεφαλαίων κίνησης, δημιουργεί μία εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση για τις επιχειρήσεις του συγκεκριμένου κλάδου, αφού επιδεινώνει το πρόβλημα ρευστότητας που αυτές αντιμετωπίζουν.

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός :
Αν προτίθεται το Υπουργείο Οικονομικών να προβεί στην θέσπιση απαλλαγής από το ΦΠΑ για την αγορά τουλάχιστον των πρώτων και βοηθητικών υλών στα πρότυπα της ρύθμισης της ΠΟΛ 1262/1993 που ισχύει για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις με χορήγηση των Ειδικών Διπλότυπων Δελτίων Απαλλαγής ή η τροποποίηση των κείμενων διατάξεων έτσι ώστε οι παραδόσεις-πωλήσεις βιοκαυσίμων προς τα διυλιστήρια να υπάγονται στον Φ.Π.Α.

Κύριε Υπουργέ
Λόγω της σπουδαιότητας των επιχειρήσεων βιοκαυσίμου για την εθνική οικονομία και σε μία εποχή που το ζητούμενο είναι τόσο η ανάπτυξη όσο και η στήριξη των παραγωγικών κλάδων, θα παρακαλούσα να εξετάσετε το θέμα άμεσα, προκειμένου να βρεθεί μία δίκαιη λύση στο πρόβλημα που σας εξέθεσα με την παρούσα ερώτηση.


Αλέξανδρος Αθανασιάδης
Βουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ν. Κοζάνης

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου