.

Η πρόβλεψη για τις μετεγκαταστάσεις Ακρινής - Αναργύρων στο νομοσχέδιο της βιοποικιλότητας

Κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις.» όπου στο Άρθρο 28 προβλέπεται για τις μετεγκαταστάσεις Ακρινής και Αναργύρων:
"Μετεγκατάσταση οικισμών λόγω λιγνιτικών κοιτασμάτων
1. Οι οικισμοί Ακρινής του Νομού Κοζάνης και Αγίων Αναργύρων του Νομού Φλώρινας, που γειτνιάζουν με ορυχεία και με εδάφη που διαθέτουν λιγνιτοφόρα κοιτάσματα, καθώς και με χώρους εκτεταμένων αποθέσεων, λόγω της δραστηριότητας της ΔΕΗ Α.Ε., μετεγκαθίστανται, για λόγους δημοσίας ωφέλειας που συνίσταται στην παραγωγή του δημόσιου αγαθού της ηλεκτρικής ενεργείας και προς προστασία της ποιότητας ζωής, του περιβάλλοντος και της οικονομικής βιωσιμότητας των πληθυσμών αυτών, κατ’ εφαρμογή των κειμένων διατάξεων περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, μεταλλείων και Μεταλλευτικού Κώδικα και συναφών διαδικασιών περί μεταφοράς οικισμών, οι οποίες, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της μετεγκατάστασης, θα πρέπει να ολοκληρωθούν σε χρόνο που δεν θα υπερβαίνει τα οκτώ (8) έτη από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, εκδιδομένων των σε κάθε στάδιο προβλεπομένων για την πλήρωση των ανωτέρω σκοπών κανονιστικών πράξεων.
2. Για το σκοπό αυτό η ΔΕΗ Α.Ε., κατ’ ανάλογη εφαρμογή των προβλεπομένων επί μεταφοράς οικισμών εγκατεστημένων πάνω σε εδάφη με λιγνιτοφόρα κοιτάσματα, αναλαμβάνει, εκτός των άλλων, την υποχρέωση να υποβάλει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, το συντομότερο δυνατόν από την δημοσίευση του παρόντος νόμου, επιχειρησιακό σχέδιο για τη μετεγκατάσταση των οικισμών αυτών, το οποίο εγκρίνεται με Προεδρικό Διάταγμα με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και στο οποίο διαλαμβάνονται, πέραν των ζητημάτων που αφορούν τις εν γένει περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τα σχετικά μέτρα, και όλες οι αναγκαίες διαδικασίες και τεχνικές λύσεις, διαδικασίες αγοράς, ανταλλαγής ή και αναγκαστικής απαλλοτριώσεως των αναγκαίων γηπέδων, τα χρονοδιαγράμματα για τη μεταφορά και μετεγκατάσταση, ο προβλεπόμενος στεγαστικός σχεδιασμός, η αποκατάσταση των εκτάσεων που θα απελευθερωθούν με την μεταφορά των υφισταμένων οικισμών, ακριβής προϋπολογισμός του συνόλου του έργου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, θα συνοδεύεται δε από τα αναγκαία τοπογραφικά διαγράμματα.
3. Η δαπάνη μεταφοράς και μετεγκατάστασης των οικισμών Ακρινής και Αγίων Αναργύρων, καθώς και της αποκατάστασης και απελευθέρωσης των εκτάσεων των υφιστάμενων οικισμών, θα βαρύνει κατά το ήμισυ την ΔΕΗ Α.Ε. και κατά το υπόλοιπο ήμισυ τον κρατικό προϋπολογισμό. Στην βαρύνουσα τον κρατικό προϋπολογισμό δαπάνη θα μετέχει κατά ποσοστό οριζόμενο με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και ΠΕΚΑ και το καταβαλλόμενο από την ΔΕΗ Α.Ε. «Τέλος Ανάπτυξης Βιομηχανικών Περιοχών Παραγωγής Ρεύματος», όπως προβλέπεται στο άρθρο 20 του ν. 2446/1996 (ΦΕΚ 276 Α). Με την ίδια ή άλλη όμοια απόφαση θα ρυθμίζεται κάθε συναφές με την εν γένει δαπάνη ζήτημα και αναγκαία λεπτομέρεια.
4. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των γηπέδων, επί των οποίων ήδη κείνται οι μεταφερόμενοι οικισμοί, καθορίζεται με το στην άνω παρ. 2 προβλεπόμενο προεδρικό διάταγμα, τα ειδικότερα δε ζητήματα επ’ αυτού και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια θα ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και ΠΕΚΑ."

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου