.

ΥΠΕΚΑ: Σε διαβούλευση Υπουργικές Αποφάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στην τελική χρήση

Σε δημόσια διαβούλευση, στο opengov.gr, βρίσκονται τα σχέδια δύο Υπουργικών Αποφάσεων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που αφορούν στη δημιουργία μητρώων φορέων και στοιχείων των διανομέων ενέργειας, καθώς και μεθοδολογίας υπολογισμού της εξοικονόμησης ενέργειας και στοχεύουν στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση.

Πρόκειται για τις Υπουργικές Αποφάσεις με τίτλους «Υποχρεώσεις διανομέων ενέργειας, διαχειριστών δικτύων διανομής και επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ενέρ­γειας και Δημιουργία Πλη­­ροφοριακού Συστήματος Μητρώων: α) των Φορέων παρο­χής στοιχείων τελικής ενεργειακής χρήσης και β) των Στοιχείων Τελικής Ενεργειακής Χρή­σης» και «Πλαίσιο μεθοδολογίας μέτρησης και επαλή­θευ­σης της εξοικονομού­με­νης ενέρ­γειας για την επίτευξη του ενδεικτικού εθνικού στόχου εξοικονόμησης ενέρ­γειας στην τελική χρήση – Κατάλογος ενδεικτικών επιλέ­ξι­μων μέτρων βελτίωσης της ενερ­γει­ακής απόδοσης – Ενεργειακό περιεχόμενο καυ­σί­μων για τελική χρήση»

Με την πρώτη υπουργική απόφαση:
· Δημιουργείται Μητρώο Φορέων, στο οποίο έχουν υποχρέωση εγγραφής όλοι οι δια­νο­μείς ενέργειας και οι διαχειριστές δικτύων διανομής και επιχειρήσεων λιανικής πώ­λη­σης ενέργειας και καθορίζεται το περιεχόμενο, η διαδικασία εγγραφής και λει­τουρ­γί­ας του, καθώς και η αρμόδια υπηρεσία για την τήρησή του. Προβλέπεται η διά­κριση των φορέων σε υπόχρεους για την υποβολή περιοδικών ενεργειακών και λοιπών στατιστικών στοιχείων και σε απαλλασσόμενους, με βάση συγκεκριμένα κρι­τήρια που αντικατοπτρίζουν το μέγεθος της δραστηριότητας τους.
· Δημιουργείται Μητρώο Στοιχείων, το οποίο περιλαμβάνει τα στοιχεία τελικής ενερ­γει­ακής χρήσης και άλλες στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τους τελικούς καταναλωτές, τα οποία υποβάλλουν οι υπόχρεοι φορείς, καθορίζεται το περιε­χό­μενο των στοιχείων αυτών, η περιοδικότητα και η διαδικασία υποβολής, καθώς και ο τρόπος χρήσης τους.

Με τη δεύτερη υπουργική απόφαση θεσπίζεται ένα γενικό πλαίσιο μεθοδολογίας για τη μέτρηση και επαλήθευση της εξοικονομούμενης ενέργειας, το οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της συνολικής βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και την εξακρίβωση της αποτελεσματικότητας των μέτρων που περιλαμβάνονται στα Σχέδια Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης. Περιλαμβάνεται επίσης κατάλογος ενδεικτικών επιλέξιμων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, ενώ καθορίζεται το ενεργειακό περιεχόμενο των καυσίμων που θα χρησιμοποιηθεί στους υπολογισμούς.

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2011.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου