.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ζητά τις απόψεις των ενδιαφερομένων μερών για την απελευθέρωση της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε τα σχόλια των ενδιαφερομένων μερών όσον αφορά τα μέτρα που προτάθηκαν από την Ελλάδα σχετικά με την ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Tα μέτρα προτάθηκαν προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με την απόφαση της 5ης Μαρτίου 2008 με την οποία διαπιστώθηκε ότι η Ελλάδα παρέβη τους κανόνες ανταγωνισμού (άρθρα 102 και 106 της ΣΛΕΕ) διατηρώντας τα δικαιώματα προνομιακής πρόσβασης σε λιγνίτη της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) ήτοι της, κρατικής ιδιοκτησίας, κατεστημένης επιχείρησης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας). Η Ελλάδα πρότεινε να χορηγηθεί πρόσβαση στο 40% της ηλεκτροπαραγωγής από λιγνίτη σε ανταγωνιστές της ΔΕΗ στην ελληνική αγορά παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Ο αρμόδιος για τον ανταγωνισμό Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Joaquνn Almunia δήλωσε τα εξής: «Η υπόθεση αυτή αποσκοπεί στη διαμόρφωση ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ της ΔΕΗ και των ανταγωνιστών της στην ελληνική χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται για ζήτημα ουσιώδους σημασίας που θα επιτρέψει να εξασφαλιστεί μεγαλύτερο φάσμα επιλογών όσον αφορά τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και να αυξηθεί η ασφάλεια εφοδιασμού για τους καταναλωτές. Αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις απόψεις όλων των ενδιαφερομένων μερών σχετικά με τις προτάσεις της ελληνικής κυβέρνησης».
Στις 5 Μαρτίου 2008 η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η Ελλάδα είχε παραβεί τους κανόνες ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχοντας στην ΔΕΗ προνομιακή πρόσβαση σε λιγνίτη, που είναι η φθηνότερη πηγή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Αυτή η προνομιακή πρόσβαση δημιούργησε ανισότητα όσον αφορά τις ευκαιρίες μεταξύ των οικονομικών φορέων και επέτρεψε στη ΔΕΗ να διατηρήσει ή να ενισχύσει τη δεσπόζουσα θέση της στην ελληνική χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με τον αποκλεισμό ή την παρεμπόδιση της εισόδου νέων επιχειρήσεων στην αγορά. Το άρθρο 106 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ αξιώνει από τα κράτη μέλη να μεριμνούν ούτως ώστε οι δημόσιες επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις στις οποίες τα ίδια χορηγούν ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα να συμμορφώνονται με τους κανόνες της συνθήκης ΕΚ, περιλαμβανομένων των κανόνων ανταγωνισμού.
Με την απόφαση του Μαρτίου 2008, η Ελλάδα καλείτο να προτείνει μέτρα για την άρση των αντιανταγωνιστικών επιπτώσεων της συγκεκριμένης παράβασης. Το 2009, η Ελλάδα προσφέρθηκε να λάβει μέτρα για τη δημοπράτηση τεσσάρων νέων λιγνιτωρυχείων σε ανταγωνιστές της ΔΕΗ, που αντιπροσωπεύουν περίπου 40% των συνολικών εκμεταλλεύσιμων ελληνικών κοιτασμάτων λιγνίτη. Τα μέτρα αυτά έγιναν δεσμευτικά από νομική άποψη με την απόφαση της Επιτροπής της 4ης Αυγούστου 2009 .
Ωστόσο, η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε να επανεξεταστεί η απόφαση του 2009 λόγω της νέας ενεργειακής πολιτικής της. Η Ελλάδα πληροφόρησε την Επιτροπή ότι θα εξακολουθούσε να χρησιμοποιεί τα υφιστάμενα λιγνιτωρυχεία, αλλά ότι δεν θα προχωρούσε στο άνοιγμα νέων λιγνιτωρυχείων. Ως εναλλακτικό μέτρο για την άρση των προβλημάτων ανταγωνισμού, η ελληνική κυβέρνηση πρότεινε να δοθεί πρόσβαση σε ανταγωνιστές της ΔΕΗ στο 40% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ μέσω της χορήγησης τραβηκτικών δικαιωμάτων. Επιπλέον, θα παρέχεται η δυνατότητα στους φορείς της αγοράς να συμμετέχουν σε μελλοντικά έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρησιμοποίηση του διαθέσιμου τη στιγμή αυτή λιγνίτη.
Εάν η αίτηση για την αναθεώρηση της απόφασης του 2009 κριθεί δικαιολογημένη και τα μέτρα που προτείνονται από την ελληνική κυβέρνηση είναι επαρκή για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προσδιορίστηκαν στην απόφαση του 2008, η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει νέα απόφαση, βάσει του άρθρου 106 της ΣΛΕΕ, με την οποία τα μέτρα αυτά θα καθίστανται δεσμευτικά για την Ελληνική Δημοκρατία.
Τα νέα μέτρα που προτείνονται δημοσιεύονται αναλυτικά στην αγγλική και ελληνική γλώσσα στον δικτυακό τόπο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού στη διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_38700
Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να υποβάλουν παρατηρήσεις το αργότερο μέχρι τις 11 Φεβρουαρίου 2011.

Πηγή: ΑΝΚΟ - "Enterprise Europe Network - Hellas"

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου