.

Εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης για Ολοκληρωμένο Σχεδιασμό ανάπτυξης, αξιοποίησης των νέων εδαφών των ορυχείων

Πηγή: kozanimedia.gr, Εφ. Πρωινός Λόγος .

Όπως αποκαλύπτει σήμερα ο «Πρωινός Λόγος», στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ, στις 21 Δεκεμβρίου του 2010, αποφασίστηκε η εκπόνηση μελέτης για την ανάπλαση τοπίου (πρώην ορυχεία), με ρητή αναφορά πως το 50% αυτής θα χρηματοδοτηθεί από τον Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης!!! Χωρίς, ασφαλώς, να έχει ερωτηθεί ούτε η Νομαρχιακή (τότε) Αυτοδιοίκηση, αλλά ούτε και οι Δήμοι! Όπως γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό, τίθεται, πλέον, μείζον ζήτημα, καθώς αποδεικνύεται η προσπάθεια του Υπουργείου ΠΕΚΑ να «βάλει» χέρι (ανεξάρτητα από την ορθότητα της μελέτης ανάπλασης) στον Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης, «συναποφασίζοντας» μαζί με τους τοπικούς φορείς!
Η εν λόγω απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΗ, που αποκαλύπτει ο «Πρωινός Λόγος» έχει ως εξής:
«Θέμα: Εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης για Ολοκληρωμένο Σχεδιασμό ανάπτυξης, αξιοποίησης των νέων εδαφών των ορυχείων καi των παραλίμνιων περιοχών, βελτίωσης των περιβαλλοντικών συνθηκών, ανάπλασης του τοπίου στον ενεργειακό άξονα Κοζάνης – Πτολεμαΐδας – Φλώρινας, από το ΥΠΕΚΑ, την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τη ΔΕΗ Α.Ε..

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο απεδέχθη τη χρηματοδότηση από τη ΔΕΗ Α.Ε. της εκπόνησης της Στρατηγικής Μελέτης (Master Plan), με σκοπό τον Ολοκληρωμένο Σχεδιασμό ανάπτυξης και βελτίωσης των περιβαλλοντικών συνθηκών καθώς και ανάπλασης του τοπίου στον ενεργειακό άξονα Κοζάνης – Πτολεμαΐδας-Φλώρινας, με την καταβολή από τη ΔΕΗ Α.Ε. συνολικού ποσού μέχρι ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ.
Η εν λόγω χρηματοδότηση αφορά εκδήλωση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΔΕΗ Α.Ε., και θα εκταμιεύεται παράλληλα με την αντίστοιχη ισόποση εκταμίευση αντίστοιχων κονδυλίων που θα προέρχονται από χρηματοδότηση από τον Τοπικό Πόρο του Τέλους Ανάπτυξης των ενεργειακών Δήμων της Δυτ. Μακεδονίας. Η εν λόγω χρηματοδότηση θα διέπεται από Συμφωνητικό της ΔΕΗ Α.Ε. με την Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας και το ΥΠΕΚΑ.
Η συστηματική παρακολούθηση της ομαλής εξέλιξης της εκπόνησης της εν λόγω Μελέτης θα ανατεθεί σε Ομάδα Επίβλεψης με την συμμετοχή εξωτερικού συνεργάτη ως συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε., του Επίκουρου Καθηγητή της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας κου Ι. Παπαδόπουλου, καθώς και στελεχών της ΔΕΗ Α.Ε. από τις εμπλεκόμενες Δ/νσεις. Στο Συμφωνητικό θα διασφαλίζονται επίσης, η εύρυθμη υλοποίηση του Επιχειρησιακού προγράμματος της ΔΕΗ Α.Ε., η σταδιακή χρηματοδότηση από την ΔΕΗ Α.Ε., για την εκπόνηση της εν λόγω Στρατηγικής Μελέτης, παράλληλα με την άντληση ισόποσων κονδυλίων και από τον Τοπικό Πόρο του Τέλους Ανάπτυξης των ενεργειακών Δήμων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και τα υφιστάμενα ιδιοκτησιακά δικαιώματα της ΔΕΗ Α.Ε. στις εκτάσεις για τις οποίες θα γίνει η μελέτη.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου