.

Προσωρινή αναστολή συναλλαγών του Ελληνικού Μητρώου για τα δικαιώματα των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου

Μετά από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει ανασταλεί προσωρινώς από τις 19 Ιανουαρίου 2011, σε όλη την Ευρώπη, η λειτουργία των Μητρώων για τα δικαιώματα των εκπομπών όλων των κοινοτικών κρατών-μελών όσον αφορά όλες τις εσωτερικές και εξωτερικές συναλλαγές εκτός από την κατανομή και παράδοση δικαιωμάτων.

Ο λόγος για τον οποίο αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας των μητρώων είναι οι πρόσφατες σοβαρές διαδικτυακές προσβολές που υπέστησαν ορισμένοι κάτοχοι λογαριασμών σε αρκετά μητρώα με αντικείμενο την ηλεκτρονική κλοπή δικαιωμάτων εκπομπών και μεταπώληση τους προς λογαριασμούς Μητρώων άλλων κρατών.

Όπως και τα άλλα κράτη και το Ελληνικό Μητρώο έχει προσωρινώς αναστείλει τις εσωτερικές και εξωτερικές συναλλαγές του.

Μετά από νέες κατευθυντήριες οδηγίες ασφαλείας οι οποίες αποφασίστηκαν από τα κράτη- μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κανένα κοινοτικό μητρώο δεν θα λειτουργήσει πριν πραγματοποιηθεί ανεξάρτητος έλεγχος διαδικτυακής ασφάλειας για κάθε Μητρώο και υποβληθεί έκθεση ελέγχου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σημειώνεται πάντως πως μέχρι χθες βράδυ δεν είχε υποβληθεί από κανένα κράτος- μέλος καμία τέτοια έκθεση ελέγχου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ανάλογος έλεγχος πραγματοποιείται και στο ελληνικό Μητρώο. Αυτή τη στιγμή δεν είναι ακόμη γνωστός ο χρόνος που απαιτείται μέχρι την πλήρη επαναλειτουργία του Ελληνικού Μητρώου, εφόσον πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες και να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ελέγχων ασφαλείας, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία και η προστασία των συναλλαγών μεταξύ των κατόχων λογαριασμών.

Από πλευράς Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) και Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής έχουν ήδη γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες, ενώ υπάρχει συνεχής και άμεση επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την οποία ανταλλάσσονται πληροφορίες, από τις οποίες, για λόγους εμπιστευτικότητας και σύμφωνα με τις κοινοτικές διαδικασίες, θα δημοσιοποιούνται τα απολύτως απαραίτητα και χρήσιμα στοιχεία.

Όσον αφορά στην περίπτωση της μη κανονικής διακίνησης δικαιωμάτων που παρατηρήθηκε στο ελληνικό Μητρώο, το θέμα έχει αναλάβει και διερευνά το Τμήμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας σε συνεργασία με διεθνείς αστυνομικές αρχές.


Γενικά στοιχεία για το Ελληνικό Μητρώο
Το Ελληνικό Μητρώο για τα δικαιώματα των εκπομπών (καλούμενο και χρηματιστήριο ρύπων) είναι μία ηλεκτρονική βάση δεδομένων η οποία χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της διακίνησης των δικαιωμάτων των εκπομπών. Το Μητρώο παρακολουθεί την πορεία των δικαιωμάτων από την έκδοσή τους, την κατοχή τους, τις συναλλαγές και την εν συνεχεία ακύρωσή τους όπως ορίζεται στο Πρωτόκολλο του Κιότο και την Κοινοτική και Ελληνική νομοθεσία.

Η λειτουργία του Ελληνικού Μητρώου έχει ανατεθεί στο Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) βάσει της ΚΥΑ 54409/2632/ΦΕΚ1931/Β από το 2004.

Η διαχείριση του μητρώου διενεργείται σύμφωνα με τους όρους και συνθήκες που έχουν θεσμοθετηθεί από την Συνθήκη-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC), το Πρωτόκολλο του Κιότο, τον Κοινοτικό Κανονισμό για το ασφαλές και τυποποιημένο σύστημα μητρώων και τη σχετική Κοινοτική και Ελληνική νομοθεσία που αφορά στη διαχείριση των δικαιωμάτων εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Μητρώο ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που τίθενται από το σχετικό Κανονισμό της Κοινότητας, είναι προσβάσιμο από το διαδίκτυο και έχει μία περιοχή ανοικτή στο κοινό για γενικές πληροφορίες και μία περιοχή περιορισμένης χρήσης για τους κατόχους λογαριασμών δικαιωμάτων αερίων του θερμοκηπίου.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου