.

Δημόσια διαβούλευση για το νέο ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (CIP II)

Δημόσια διαβούλευση για την αξιολόγηση του αντίκτυπου του Προγράμματος Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP) της ΕΕ και για τον σχεδιασμό της επόμενης φάσης του (CIP II) πραγματοποιείται στον δικτυακό τόπο του προγράμματος (http://ec.europa.eu/cip/public_consultation/). Στη online έρευνα, που θα λήξει στις 4 Φεβρουαρίου 2011, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις απόψεις τους σχετικά με τα επιμέρους προγράμματα του CIP, τους τομείς που πρέπει να δοθεί προτεραιότητα, τα εργαλεία της ΕΕ, κ.ά.
Δυνατότητα συμμετοχής στη διαβούλευση έχουν οι επιχειρήσεις και συλλογικοί φορείς που έχουν επωφεληθεί από το CIP, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, δημόσιοι φορείς, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και χρηματοδοτικοί οργανισμοί. Η συμμετοχή στη διαβούλευση γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της συμπλήρωσης του online ερωτηματολογίου, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα αποστολής γραπτής συνεισφοράς, η οποία δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις δέκα σελίδες, στη διεύθυνση entr-cip-consultation@ec.europa.eu.
Το Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP) της ΕΕ, που έχει ως κύριο στόχο του τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), υποστηρίζει τις δραστηριότητες καινοτομίας, προσφέρει καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση και παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης των επιχειρήσεων στις περιφέρειες. Επίσης, ενθαρρύνει την καλύτερη αφομοίωση και χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και βοηθά να αναπτυχθεί η κοινωνία της πληροφορίας. Τέλος, προάγει την αυξημένη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση. Το CIP αφορά την περίοδο 2007-2013 και ο συνολικός του προϋπολογισμός είναι 3.621 εκατ. ευρώ.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου