.

Προκήρυξη- Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για τη Στελέχωση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Προκηρύσσουμε την πλήρωση με επιλογή, βάσει της διαδικασίας του άρθρου 7 παρ. 2α του Ν.2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14-11-2000), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 18 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/τ.Α’/3-12-2007) και τις διατάξεις του Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/τ.Α΄/31-3-2010) και ισχύει. των παρακάτω θέσεων της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:
• Τέσσερις (4) θέσεις της κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών(κατά προτεραιότητα Πολιτικών Μηχανικών),
• Μία (1) θέση της κατηγορίας ΠΕ Πληροφορικής,
• Μία (1) θέση της κατηγορίας ΠΕ Γεωτεχνικών,
• Δύο (2) θέσεις της κατηγορίας ΠΕ ανεξαρτήτου ειδικότηταςΠροκήρυξη - Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για τη Στελέχωση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυ...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου