.

ΥΠΕΚΑ: Επισκόπηση εφαρμογής της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Επισκόπηση εφαρμογής της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην Ελλάδα – Συνάντηση μεταξύ των εκπροσώπων των Ελληνικών αρχών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής


Χθες, 17 Φεβρουαρίου 2011, έλαβε χώρα η τακτική συνάντηση – δέσμη μεταξύ των εκπροσώπων των Ελληνικών αρχών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με στόχο την επισκόπηση της εφαρμογής της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην Ελλάδα.

Εκ μέρους των ελληνικών αρχών συμμετείχαν εκπρόσωποι από όλα τα εμπλεκόμενα Υπουργεία, την Αντιπροεδρία, τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης καθώς επίσης Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ το ΥΠΕΚΑ και ΥΠΕΞ κατείχαν το ρόλο του επισπεύδοντα.
Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμμετείχαν εκπρόσωποι από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και τη Νομική Υπηρεσία.

Η συνάντηση διεξήχθη σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα αλληλοκατανόησης και συνεργασίας, αποσκοπώντας στη βελτίωση των επιδόσεων της χώρας μας ως προς την εφαρμογή του περιβαλλοντικού δικαίου, με απώτερο στόχο τη ριζική αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρατηρούνται σε ορισμένες περιπτώσεις.

Τα θέματα που συζητήθηκαν απασχολούν εδώ και αρκετά χρόνια τις ελληνικές αρχές ενώ για ορισμένα εξ αυτών έχει ήδη καταδικαστεί η χώρα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (ΔΕΚ).

Κυρίως αφορούν τους εξής περιβαλλοντικούς τομείς, οι οποίοι συγκεντρώνουν και τις περισσότερες περιβαλλοντικές προκλήσεις:
διαχείριση των στερεών αποβλήτων,
διαχείριση των αστικών λυμάτων και
προστασία της φύσης

Συζητήθηκαν, συνολικά, 22 μεμονωμένες περιπτώσεις υποθέσεων καταγγελιών στον τομέα του περιβάλλοντος, από τις οποίες :
10 είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας του ΥΠΕΚΑ,
6 συντονίζονται από το ΥΠΕΚΑ , ενώ εμπλέκονται και άλλα συναρμόδια Υπουργεία και Φορείς (Περιφέρειες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις κλπ),
1 συντονίζεται από τη Δι-υπουργική Επιτροπή που έχει συσταθεί για την εκπόνηση και Παρακολούθηση Εφαρμογής Ολοκληρωμένου Προγράμματος Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων, και
5 είναι αρμοδιότητας του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Η συζήτηση διενεργήθηκε πάνω σε συγκεκριμένα ερωτήματα που τέθηκαν από την Ε. Επιτροπή προς τις Ελληνικές αρχές και απαντήθηκαν ικανοποιητικά από τους εκπροσώπους: των υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ και ιδιαίτερα της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, των Περιφερειών, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των άλλων εμπλεκομένων φορέων.

Οι συγκροτημένες και τεκμηριωμένες απαντήσεις των Ελλήνων εκπροσώπων κατά την εν λόγω συνάντηση, και η παρουσίαση των πρωτοβουλιών και των μέτρων που έχουν ληφθεί στους ευαίσθητους περιβαλλοντικούς τομείς, εκεί όπου άλλωστε παρατηρούνται τα προβλήματα κατά την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας, κατέδειξαν τη σημαντική πρόοδο που συντελέστηκε και συνεχίζεται με συστηματικό και αμείωτο ρυθμό, με σκοπό την ουσιαστική αντιμετώπιση των εκκρεμοτήτων. Επίσης παρουσιάστηκαν και τεκμηριώθηκαν, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης, ο σχεδιασμός-προγραμματισμός καθώς επίσης τα θεσμικά και οικονομικά μέτρα, που έχουν λάβει οι Ελληνικές αρχές, για να επιτύχουν την καλύτερη συμμόρφωση της χώρας κατά την εφαρμογή της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Οι εκπρόσωποι της Επιτροπής εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την έντονη, συνεχή και συνεπή δραστηριοποίηση των Ελληνικών αρχών που είχε ως αποτέλεσμα μια πολύ εποικοδομητική συνάντηση, ενώ ιδιαίτερη ικανοποίηση εξέφρασαν για το σημαντικό νομοθετικό έργο που έχει υλοποιηθεί από το ΥΠΕΚΑ στην ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών κοινοτικών οδηγιών στο εθνικό δίκαιο, καθώς επίσης για την ποιοτική εναρμόνισή τους.

Η Ε. Επιτροπή διαπίστωσε ικανοποιητική πρόοδο στη διαχείριση των υποθέσεων λαμβάνοντας ικανοποιητικές διευκρινίσεις για μια σειρά εκκρεμών θεμάτων, ενώ προέτρεψαν τις ελληνικές αρχές να συνεχίσουν τις ενέργειές τους με συνέπεια ώστε να τηρήσουν τα χρονοδιαγράμματα που έχουν σχεσιασθεί για αντιμετώπιση των υποθέσεων. Η παροχή συμπληρωματικών στοιχείων εκ μέρους των ελληνικών αρχών προς την Επιτροπή, εντός των προθεσμιών που συμφωνήθηκαν εκατέρωθεν, θα συνεκτιμηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της, και αναμένεται ότι θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην διευθέτηση-αρχειοθέτηση ορισμένων υποθέσεων.

Ωστόσο, παραμένει το γεγονός ότι θα πρέπει να καταβληθεί σημαντική προσπάθεια εκ μέρους των ελληνικών αρχών, ούτως ώστε να απαλλαγεί η χώρα μας από τις βασικές περιβαλλοντικές προκλήσεις που διαχρονικά αντιμετωπίζει, και κυρίως να επιλύσει οριστικά τις υποθέσεις της κακής διαχείρισης στερεών αποβλήτων, εξαλείφοντας τις χωματερές και προωθώντας παράλληλα τόσο την ορθή λειτουργία των ΧΥΤΑ όσο και την κατασκευή των λοιπών έργων υποδομής (ΧΥΤΥ κλπ). Επίσης, η προσπάθεια οφείλει να συνεχισθεί για την ολοκλήρωση των έργων διαχείρισης των αστικών λυμάτων, ιδιαίτερα στην Αττική. Ακόμα θα πρέπει να εφαρμοστεί με συνέπεια και άσκηση ελέγχου η νομική προστασία των Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας (ΖΕΠ).

Σημειώνεται, ότι βάσει των στοιχείων που τηρεί η Ε. Επιτροπή για τις υποθέσεις που εκκρεμούν στον τομέα του περιβάλλοντος κατατάσσουν τη χώρα μας στην 3η χειρότερη θέση, στον πίνακα επιδόσεων εφαρμογής του κοινοτικού περιβαλλοντικού δικαίου, μεταξύ των 27 κρατών-μελών της Ε. Ένωσης.

Η συντελεσθείσα πρόοδος και η συνέπεια και συστηματικότητα επίλυσης των προβλημάτων εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας αντανακλά την μεγάλη προσπάθεια και το έντονο ενδιαφέρον που επιδεικνύεται εκ μέρους της πολιτικής και υπηρεσιακής ηγεσίας του ΥΠΕΚΑ προς την κατεύθυνση βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων της χώρας, ενώ παράλληλα η δυναμική αυτή στάση διασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχιση της βιώσιμης αναπτυξιακής διαδικασίας της χώρας μας με ευαισθησία στην προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων της.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου