.

Διαφωνία με την ένταξη στο διεθνές σύστημα ρύπων

Από τη Ναυτεμπορική...

Η Ελληνική Επιτροπή Ναυτιλιακής Συνεργασίας του Λονδίνου (Committee), σε εγκύκλιο που υπογράφει ο πρόεδρός της, Χαράλαμπος Ι. Φαφαλιός, την οποία κοινοποιεί και στους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς εν όψει των συζητήσεων που γίνονται σε επίπεδο ΟΗΕ και Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), καθιστά σαφές ότι η συμμετοχή της ναυτιλίας στο εμπόριο ρύπων δεν θα έχει καμία συνεισφορά στο περιβάλλον. Αντιθέτως θα ωφελήσει οργανισμούς που ασχολούνται χρηματιστηριακά με το εν λόγω εμπόριο.
Τεχνικά και λειτουργικά
Αντιθέτως τάσσεται υπέρ της λήψης τεχνικών και λειτουργικών μέτρων που θα μειώσουν τις εκπομπές αέριων ρύπων του θερμοκηπίου κατά 15%-30% και ως έσχατη λύση προκρίνει την επιβολή ενός τέλους στα καύσιμα το οποίο θα χρηματοδοτεί μέσω του ΙΜΟ μέτρα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Η ναυτιλία δεν θα δεχθεί να αντιμετωπισθεί ως «αγελάδα ρευστού» από διεθνείς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, τονίζει το Committee.
Η Επιτροπή αρχικά επισημαίνει ότι η ναυτιλία μεταφέρει το 90% του παγκόσμιου εμπορίου και εκπέμπει μόλις το 2,5% των αέριων ρύπων του θερμοκηπίου. Η «συνεισφορά» της είναι πολύ χαμηλή για το έργο της και δικαίως θωρείται ο πιο φιλικός προς το περιβάλλον τρόπος μεταφοράς, τονίζει το Committee.
Μείωση εκπομπών
Στη συνέχεια επαναλαμβάνει τη δέσμευση της ναυτιλίας να μειώσει περαιτέρω τις εκπομπές και τάσσεται υπέρ των τεχνικών και λειτουργικών μέτρων που μειώνουν από 15% έως 30% τις εκπομπές αέριων ρύπων.
Εναλλακτικά συμπληρώνει ότι κάθε μέτρο, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που βασίζονται στην αγορά (market based mechanism-MBM), θα πρέπει να σχεδιαστούν, αναπτυχθούν και εφαρμοστούν από το Διεθνή ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ) ως το μοναδικό ρυθμιστικό όργανο της ναυτιλίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα πρέπει επίσης να τονισθεί ότι κάθε τέτοιο μέτρο θα πρέπει να κριθεί από τα οφέλη που θα έχει στο περιβάλλον και όχι στα έσοδα...
Το Committee εκφράζει την έντονη ανησυχία του από το γεγονός ότι Υπηρεσία του ΟΗΕ (UN High Level Advisory Group on Climate Change Financing) έχει προσδιορίσει τις θαλάσσιες μεταφορές ως σημαντική πηγή εσόδων σε βαθμό δυσανάλογο με το μερίδιο που έχει ο κλάδος στις παγκόσμιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.
Η ναυτιλιακή βιομηχανία δεν πρέπει να θεωρηθεί μία «αγελάδα ρευστού», τονίζει το Committee. Επίσης υπογραμμίζει ότι οποιοδήποτε μέτρο ληφθεί θα πρέπει να εφαρμοστεί σε διεθνές επίπεδο σε παγκόσμια βάση, ανεξάρτητα από τη σημαία του πλοίου ή της χώρας, το λιμάνι φόρτωσης ή λιμένα εκφόρτωσης του φορτίου.
Αυτό συμπληρώνει είναι το πιο σημαντικό, προκειμένου να διατηρηθεί μια ανταγωνιστική με ισότιμους όρους σε διεθνές επίπεδο ναυτιλιακή βιομηχανία. Επίσης δεν θα πρέπει να είναι μέτρα που στοχεύουν στην αύξηση των εσόδων και κερδών αλλά στη βελτίωση του περιβάλλοντος.
Το Committee εκτιμά ότι το σύστημα εμπορίας ρύπων είναι ένα «παιχνίδι» μηδενικού αθροίσματος, με ορισμένους παίκτες να κερδίζουν σε βάρος άλλων. Κερδισμένοι θα είναι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες ακόμη και ναυτιλιακές και χρηματοοικονομικοί οργανισμοί με εμπειρία στον τομέα αυτό και όχι η ναυτιλία και το περιβάλλον, εκτιμά η Επιτροπή.
Ένα τέτοιο σύστημα θα ήταν ακατάλληλο και αναποτελεσματικό για τη ναυτιλιακή βιομηχανία, ιδιαίτερα αν τρίτα μέρη εκτός του τομέα των θαλάσσιων μεταφορών έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στη διαδικασία της εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, τονίζει το Committee.
Τέλος θεωρεί ότι προκειμένου να μειωθούν περαιτέρω οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τον τομέα της ναυτιλίας μετά την εφαρμογή τεχνικών μέτρων, ο πιο κατάλληλος μηχανισμός θα ήταν η επιβολή ενός τέλους στα καύσιμα, καθώς θα εφαρμόζεται σε όλα τα πλοία σε όλο τον κόσμο με βάση την κατανάλωση καυσίμων τους.
Η επιβολή τέλους θα μείωνε τα τονομίλια του πλοίου και θα ενίσχυε την τάση μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας μειώνοντας τις εκπομπές αέριων ρύπων. Τέλος εύκολα θα μπορούσε να επιβληθεί σε όλο τον κόσμο και δεν θα στρέβλωνε τις συνθήκες ανταγωνισμού.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου