.

ΥΠΟΜΕΔΙ: Σε διαβούλευση η "Μεταρρύθμιση Συστήματος Ανάθεσης & Εκτέλεσης συμβάσεων Μελετών & Δημοσίων Έργων"


Στη δημοσιότητα δόθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Μεταρρύθμιση Συστήματος Ανάθεσης και Εκτέλεσης συμβάσεων Μελετών και Δημοσίων Έργων Ίδρυση Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων και λοιπές διατάξεις»σύμφωνα με το οποίο προβλέπονται σημαντικές αλλαγές στον τρόπο ανάθεσης και παραγωγής των δημοσίων έργων και το οποίο παρουσίασε χθες στο Yπουργικό Συμβούλιο, μετά και την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου δημόσιας διαβούλευσης, ο Δημήτρης Ρέππας.

Τώρα ξεκινά ο δεύτερος κύκλος της ανοιχτής διαβούλευσης στο διαδίκτυο (http://www.ggde.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=144) και το νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή τον Μάρτιο. Η βασικότερη αλλαγή που επιφέρει η νέα νομοθετική πρωτοβουλία είναι ότι πλέον αλλάζει ο τρόπος ανάθεσης της κατασκευής των έργων για την οποία θα λαμβάνονται υπόψη τρία κριτήρια για την επιλογή της καλύτερης προσφοράς ανάληψης δημοσίων έργων.
Η χαμηλότερη τιμή παύει πλέον να αποτελεί μοναδικό κριτήριο επιλογής αναδόχου και καθιερώνεται η «πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά». Οι ανάδοχοι θα επιλέγονται με βάση το συνδυασμό της χαμηλότερης τιμής, της οικονομικής έκπτωσης επί του προϋπολογισμού, της χρονικής έκπτωσης επί του αρχικά προβλεπόμενου χρόνου περαίωσης και της αυξημένης εγγύησης καλής εκτέλεσης έργου.
Οι "πρόδρομες εργασίες" για την ωριμότητα ενός έργου χαρακτηρίζονται ως «αυτοτελές έργο», πλήρως διαχωρισμένο από το τεχνικό αντικείμενο του υπόλοιπου έργου και αποτελούν αντικείμενο ξεχωριστού διαγωνισμού.
Για να περιοριστούν οι μεγάλες εκπτώσεις καθιερώνονται όρια. Στις περιπτώσεις που η έκπτωση ξεπερνάει το όριο που θα καθοριστεί, πέραν της «πρόσθετης τραπεζικής εγγύησης» που προβλέπεται ήδη, η εργολαβία τίθεται υπό την εποπτεία της Ανεξάρτητης Αρχής που επιβλέπει τα έργα.
Προβλέπονται ακόμη, πέραν των εγγυήσεων, η προσκόμιση ειδικών εγγυήσεων που επιστρέφονται μόνο μετά τη βεβαιωμένη περαίωση του έργου.
Οι ανάδοχοι θα πρέπει να υπογράψουν σύμφωνο ακεραιότητας με το οποίο θα βεβαιώνουν ότι έλαβαν μέρος στις διαγωνιστικές διαδικασίες τηρώντας πλήρως την νομοθεσία.
Για μελέτες μικρών έργων οι αναθέσεις θα γίνονται με κλήρωση.
Εισάγεται για πρώτη φορά ως τρόπος διαγωνισμού ο «ανταγωνιστικός διάλογος», δηλαδή η διαβούλευση της αναθέτουσας αρχής με τους ενδιαφερόμενους. Η διαδικασία αυτή προβλέπεται και από την κοινοτική νομοθεσία.
Δίνεται το δικαίωμα στους αναδόχους να δανειστούν παρέχοντας ως εγγύηση τα μελλοντικά έσοδα που θα έχουν από το δημόσιο μετά από κάθε τμηματική περαίωση έργου ή και άλλων μελλοντικών εσόδων από το δημόσιο όπως επιστροφή ΦΠΑ, καταβολή χρεών, επιστροφή φόρου κ.λπ.
Η παραλαβή των έργων, για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας, θα γίνεται πλέον από ειδική επιτροπή κι όχι από τον επιβλέποντα μηχανικό, όπως γίνεται σήμερα.
Καθιερώνονται τριμηνιαίες εκθέσεις της αρμόδιας διεύθυνσης για την πρόοδο κάθε έργου στην οποία θα αναφέρονται μεταξύ άλλων και οι «απρόβλεπτες περιστάσεις» που συνεπάγονται την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών. Προσδιορίζεται χρονική περίοδος δύο μηνών από την εμφάνιση της γενεσιουργού αιτίας εντός της οποίας ο ανάδοχος θα υποβάλλει αίτημα για συμπληρωματικές εργασίες.
Εξασφαλίζεται ότι σε περίπτωση ζημιάς ενός έργου ή μόνιμων εργοταξιακών εγκαταστάσεων του αναδόχου από γεγονός ανωτέρας βίας, η αποκατάσταση των βλαβών βαρύνει την ασφαλιστική εταιρεία, από τη στιγμή που το έργο είναι ασφαλισμένο.
Προβλέπονται πρόσθετοι ποιοτικοί έλεγχοι του έργου και για αυτό το λόγο προβλέπεται συγκεκριμένο κονδύλι έως 0,5% του προϋπολογισμού.
Προβλέπονται αυστηρές ποινές για αναδόχους και δημόσιους λειτουργούς σε περιπτώσεις διαπίστωσης κακής εκτέλεσης.
Το υπουργείο Υποδομών επαναφέρει με το σχέδιο νόμου το δικαίωμα των αναδόχων δημοσίων έργων να εκχωρούν στα τραπεζικά ιδρύματα τη σύμβαση που ανέλαβαν μέχρι του ποσού του δανείου που πρόκειται να λάβουν, ώστε αυτοί να μην αντιμετωπίζουν πρόβλημα ρευστότητας κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου.
Παράλληλα ιδρύεται «Αρχή Ελέγχου Μελετών και Έργων», με έδρα την Αθήνα και δύο Περιφερειακές Υπηρεσίες, μία στη Θεσσαλονίκη και μία στην Πάτρα. Οι περιφερειακές υπηρεσίες ιδρύονται προκειμένου αφενός να διευκολύνονται οι συναλλασσόμενοι με την ΑΕΜΕ ιδιώτες και αφετέρου για να είναι πιο άμεση, ταχεία και αποτελεσματική η εκάστοτε επέμβαση αυτής στην περιφέρεια.
Πηγή: ΑΝΚΟ- Enterprise Europe Network (www.anko-eunet.gr)

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου