.

ΥΠΕΚΑ: Ενεργειακή και περιβαλλοντική αναβάθμιση δημόσιων κτηρίων με τη συμμετοχή Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών

Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, αποτελεί προτεραιότητα της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας, αφού στοχεύει ταυτόχρονα και στους τρεις πυλώνες: στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και στην προστασία του περιβάλλοντος. Παράλληλα, ο δημόσιος τομέας λαμβάνει μέτρα που αναδεικνύουν τον υποδειγματικό του ρόλο στην επίτευξη του εθνικού στόχου για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

Στο πλαίσιο αυτό το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) με πρόσκληση ύψους 750.000 ευρώ χρηματοδοτεί έργο για την υποστήριξη της ανάπτυξης των Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) όπως αυτό ορίζεται στον Ν. 3855/2010 (Φ.Ε.Κ. 95Α/23.06.2010) «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις». Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) στο εν λόγω έργο θα λειτουργήσει ως δικαιούχος- φορέας υλοποίησης αναλαμβάνοντας:
Τον προσδιορισμό μεγάλων καταναλωτών ενέργειας του δημόσιου τομέα με σημαντικό δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας.
Την τεχνική περιγραφή και προετοιμασία διαδικασίας για τη συνεργασία Δημόσιου φορέα και ΕΕΥ.
Την παρακολούθηση υλοποίησης της Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης.
Την αποτίμηση αποτελεσμάτων και δράσεις διάδοσης της αγοράς των ΕΕΥ.
Πιο συγκεκριμένα, προβλέπονται πιλοτικές δράσεις για την ενεργειακή και περιβαλλοντική αναβάθμιση πέντε κτηρίων του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Οι δράσεις αυτές θα υλοποιηθούν με την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και των κεφαλαίων του ιδιωτικού τομέα μέσω των Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ). Οι δράσεις αυτές θα συμβάλλουν στον περιορισμό εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και άλλων ατμοσφαιρικών ρύπων.

Με τον τρόπο αυτό κινητοποιούνται οι αντίστοιχες εταιρείες και οι φορείς της αγοράς ενέργειας, ώστε να παρέχουν ποιοτικά και ανταγωνιστικά προϊόντα και ενεργειακές υπηρεσίες. Η ανάπτυξη της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών θα δώσει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις και μικρομεσαίες βιοτεχνίες, καθώς και σε πολίτες, να εφαρμόσουν μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, με επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και εφαρμογές συστημάτων ΑΠΕ (σε κτήρια, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις ή παραγωγικές διαδικασίες

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου