.

ΡΑΕ: Δεν επιτρέπεται αναστολή της αδειοδοτικής διαδικασίας για φωτοβολταικά

Σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 3 του ν.3468/2006 όπως ισχύει (μετά και την τροποποίησή του από το ν.3851/2010), ‘…οι περιοχές με κορεσμένα δίκτυα και η δυνατότητα απορρόφησης ισχύος σε αυτές διαπιστώνονται με απόφαση της ΡΑΕ που εκδίδεται μετά από εισήγηση του αρμόδιου Διαχειριστή’.

Μετά τη θέση σε ισχύ του ν.3851/2010, ο οποίος θεσμοθέτησε παράλληλες και ανεξάρτητες διαδικασίες έγκρισης επενδύσεων ΑΠΕ (ανάλογα με το επίπεδο ισχύος του σταθμού ΑΠΕ και την κατηγορία του Παραγωγού), εκδηλώθηκε υψηλό ενδιαφέρον για την ανάπτυξη Φ/Β σταθμών με ισχύ έως 100 kW.
Για το λόγο αυτό, η ΡΑΕ με επιστολή της στις 20.9.2010 (αρ. πρωτ. ΡΑΕ O-44239 ) ζήτησε τόσο από το ΔΕΣΜΗΕ, ως Διαχειριστή του Συστήματος, όσο και από τη ΔΕΗ ΑΕ, ως Διαχειριστή του Δικτύου, σχετικές εισηγήσεις. Ο ΔΕΣΜΗΕ υπέβαλε την εισήγησή του με λεπτομερή αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στις 3.12.2010 (αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-128097 ).
Η ΔΕΗ Α.Ε., ως Διαχειριστής του Δικτύου, υπέβαλε στις 20.12.2010 (αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-129355) προκαταρκτική εισήγηση και παράλληλα ζήτησε προθεσμία έως το τέλος Ιανουαρίου 2011 για την υποβολή της τελικής της εισήγησης. Στην επιστολή της η ΔΕΗ Α.Ε. επισημαίνει, μεταξύ άλλων, το γεγονός ότι η συνολική αιτηθείσα ισχύς για φωτοβολταϊκούς σταθμούς σε σημαντικό αριθμό νομών της χώρας παρουσιάζεται ιδιαίτερα υψηλή. Το γεγονός αυτό είχε, εξάλλου, επισημανθεί και σε προηγούμενες σχετικές ανακοινώσεις της ΔΕΗ ΑΕ (βλ. 3η Ανακοίνωση της ΔΕΗ στις 27.8.2010 και 5η Ανακοίνωση της ΔΕΗ ΑΕ στις 30.12.2010). Επιπροσθέτως, υπενθυμίζεται ότι με απόφαση του ΥΠΕΚΑ (ΑΥ/Φ1/οικ.19598/1.10.2010), σχετικά με την επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, αυτή κατ’ αρχάς έχει τεθεί ίση με 1500 MW έως το 2014 και 2500 ΜW έως το 2020 (εκ των οποίων 500 και 750 MW, αντίστοιχα, σε επαγγελματίες αγρότες). Στον ιστότοπο της ΔΕΗ δημοσιεύεται επικαιροποιημένος Πίνακας καταγραφής του πλήθους και της ισχύος όλων των αιτημάτων για Φ/Β σταθμούς. Επίσης, στον ιστότοπο της ΡΑΕ εμφανίζονται επικαιροποιημένα στοιχεία αιτήσεων χορήγησης άδειας παραγωγής κλπ.
Σε σχέση με τα ανωτέρω, επισημαίνονται τα εξής:
Καθώς δεν έχει υποβληθεί ακόμη στη ΡΑΕ η τελική ως άνω εισήγηση της ΔΕΗ ΑΕ, και βάσει της 96/2007 Απόφασης της ΡΑΕ, σε συνδυασμό με την απόφαση ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ Β' 2143/31.12.2010), ως ηλεκτρικώς κορεσμένες περιοχές του ελληνικού διασυνδεδεμένου δικτύου για φωτοβολταϊκούς σταθμούς θεωρούνται μόνον τα διασυνδεδεμένα νησιά (περιλαμβανομένης της Εύβοιας) και μόνον για ισχύ σταθμού άνω των 150 kW.
Σύμφωνα με την 5η ανακοίνωση της ΔΕΗ ΑΕ (30.12.2010), η προτεραιότητα εξέτασης των αιτημάτων σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος μικρότερης του 1 MW, γίνεται με βάση τις υφιστάμενες προβλέψεις του Ν. 3851/2010 και τα διαλαμβανόμενα στο από 27.12.2010 έγγραφο ΥΠΕΚΑ (ΥΑΠΕ/Φ1/οικ.28135).

Υποχρέωση αλλά και ουσιαστικός στόχος της ΡΑΕ είναι, αφενός να διασφαλίζεται ότι η πρόσβαση στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας των κατά περίπτωση ενδιαφερομένων γίνεται κατά τον πλέον οικονομικό, διαφανή και άμεσο τρόπο και, αφετέρου, να μεγιστοποιείται κατά το δυνατό η διείσδυση μονάδων ΑΠΕ στα δίκτυα αυτά. Στο πλαίσιο του στόχου αυτού, η ΡΑΕ θα διαμορφώσει συνολική άποψη σε σχέση με τα θέματα σύνδεσης και κορεσμού στο διασυνδεδεμένο δίκτυο, μετά την υποβολή της προαναφερθείσας τελικής εισήγησης της ΔΕΗ ΑΕ. Παράλληλα, σε σύντομο χρονικό διάστημα, και σε κάθε περίπτωση μέσα στο δίμηνο Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2011, η ΡΑΕ θα διοργανώσει δημόσια διαβούλευση για τα θέματα συνδέσεων στο Δίκτυο Διανομής, ώστε να δοθεί η δυνατότητα διατύπωσης αναλυτικών απόψεων από όλους τους ενδιαφερόμενους.

Με βάση τα προηγηθέντα, και ανεξαρτήτως τυχόν περαιτέρω ενεργειών, διευκρινίζεται ότι, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (παρ.5, Άρθρο 3 του ν.3468/2006 όπως ισχύει και Άρθρο 2 της "Απόφασης για την επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος και την κατανομή της στο χρόνο μεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας" A.Y./Φ1/οικ.19598, ΦΕΚ Β'1630/11.10.2010 ), μέχρι την έκδοση απόφασης κορεσμού από τη ΡΑΕ ή απόφασης αναστολής αδειοδότησης από την Υπουργό Π.Ε.Κ.Α., δεν μπορεί να αναστέλλεται ή να κωλύεται η αδειοδοτική διαδικασία Φ/Β σταθμών, τόσο αυτών αρμοδιότητος ΡΑΕ (ισχύος μεγαλύτερης του 1 MW), όσο και αυτών αρμοδιότητος ΔΕΗ ΑΕ (ισχύος μικρότερης ή ίσης του 1 MW).

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου