.

ΥΠΕΚΑ: Θεσμικό Πλαίσιο για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων


Με Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψε η Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη, και οι συναρμόδιοι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ιωάννης Ραγκούσης, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ανδρέας Λοβέρδος, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Σκανδαλίδης τίθεται το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο για την ασφαλή αξιοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, μέσω διαφόρων μορφών επαναχρησιμοποίησης.
Η μέχρι τώρα απουσία ενός ολοκληρωμένου και σαφούς θεσμικού πλαισίου αποτελούσε ανασταλτικό παράγοντα για την προώθηση και ευρεία εφαρμογή της επαναχρησιμοποίησης η οποία μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων. Ειδικότερα, μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων αφ ενός από την προϊούσα λειψυδρία και ξηρασία στην περιοχή της Μεσογείου, καθώς και την αναμενόμενη επιδείνωση του προβλήματος λόγω της κλιματικής αλλαγής, και αφ ετέρου από την έντονη ταπείνωση ή /και υφαλμύρινση των υπόγειων υδροφορέων ορισμένων περιοχών της χώρας.
Το σκεπτικό της επαναχρησιμοποίησης κατάλληλα επεξεργασμένων αστικών ή βιομηχανικών λυμάτων παρουσιάζει εγγενή οφέλη που σχετίζονται με την εξοικονόμηση υδατικών πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος και οικονομικά οφέλη. Ωστόσο η επαναχρησιμοποίηση λυμάτων απαιτεί έναν ολοκληρωμένο και ορθολογικό σχεδιασμό, που λαμβάνει υπόψη του ενδεχόμενους κινδύνους και περιορισμούς.
Με την ΚΥΑ τίθενται οι προϋποθέσεις για την προώθηση της ασφαλούς αξιοποίησης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων. Προσδιορίζονται οι εναλλακτικές δυνατότητες που περιλαμβάνουν τη γεωργική χρήση (άρδευση), την τροφοδότηση υπόγειων υδροφορέων, την αστική και περιαστική χρήση, και τη βιομηχανική χρήση και καθορίζονται οι ειδικοί όροι (όρια μικροβιολογικών και χημικών παραμέτρων, ελάχιστη απαιτούμενη επεξεργασία) για κάθε περίπτωση. Παράλληλα, ορίζονται τα εμπλεκόμενα μέρη (πάροχοι, επεξεργασμένου νερού, χρήστες, διαχειριστές) και οι αντίστοιχες ευθύνες τους και περιγράφονται με σαφήνεια οι απαιτούμενες διαδικασίες αδειοδότησης.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου