.

ΥΠΕΚΑ: Εφαρμογή της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ (IPPC) σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης σε κατηγορία βιομηχανικών μονάδων

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προχωράει στην εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας 2008/1/ΕΚ (IPPC) η οποία αφορά στην ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης σε κατηγορία βιομηχανικών μονάδων.

Η Οδηγία αποσκοπεί στην πρόληψη, τη μείωση και στο μέτρο του δυνατού την εξάλειψη της ρύπανσης, με ενέργειες που πραγματοποιούνται κατά προτεραιότητα στην πηγή μέσω της εφαρμογής βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Η εφαρμογή της αφορά σε εγκαταστάσεις οι οποίες κατά κανόνα έχουν σημαντικές ρυπαντικές δραστηριότητες.

Με δεδομένο ότι οι συνήθεις παραβάσεις σε IPPC δραστηριότητες είναι:

1. υπέρβαση οριακών τιμών αερίων εκπομπών,
2. διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων χωρίς σχετική άδεια,
3. ελλιπής παρακολούθηση ποιότητας υγρών αποβλήτων,
4. υπέρβαση θεσμοθετημένων ορίων αποδέκτη για διάθεση υγρών αποβλήτων,

η εφαρμογή της Οδηγίας κρίνεται εξαιρετικά σημαντική.

Κατά το έτος 2010 οι κεντρικές Υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ αλλά και οι αντίστοιχες Περιφερειακές προώθησαν με ταχύτατους ρυθμούς την έκδοση Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Άδειες), σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας IPPC με τρόπο ώστε σήμερα οι εκκρεμείς υποθέσεις να έχουν μειωθεί σημαντικά. Συγκεκριμένα ενώ στις αρχές του έτους 2010, οι εκκρεμείς υποθέσεις ήταν 107, μειώθηκαν σε 55 έως τα μέσα περίπου του έτους 2010 και σήμερα έχουν περιορισθεί στις 21 εκκρεμείς υποθέσεις.

Από τις 21 παραπάνω εκκρεμείς υποθέσεις, οι πέντε, οι οποίες αφορούν σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ανήκουν στην αρμοδιότητα των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ, βρίσκονται στο τελικό στάδιο αδειοδότησης, ενώ στο ίδιο στάδιο βρίσκονται και οι πέντε από τις 16 που ανήκουν στην αρμοδιότητα των Περιφερειών.

Σε ότι αφορά στις 11 υπόλοιπες μονάδες προωθείται διαδικασία ώστε να υπάρξει πλήρης συμμόρφωση με την Οδηγία IPPC εντός του επόμενου διμήνου. Στο πλαίσιο αυτό οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος ξεκινούν άμεσα τους ελέγχους στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις οι οποίες δεν έχουν ανταποκριθεί σε αίτημα υποβολής στοιχείων αδειοδότησης.

Σημειώνεται ότι για το τρέχον έτος, 2011 ο προγραμματισμός της Επιθεώρησης Περιβάλλοντος προβλέπει εντατικοποίηση και εστίαση των ελέγχων σε δραστηριότητες IPPC κατά προτεραιότητα με στόχο την διενέργεια τουλάχιστον 80 ελέγχων.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου