.

ΔΕΗ: Oικονομικά αποτελέσματα έτους 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 • Τα προ φόρων κέρδη του 2010, ανήλθαν σε € 740,7 εκατ., έναντι € 993,1 εκατ. το 2009 μειωμένα κατά € 252,4 εκατ. (-25,4%), ενώ τα μετά από φόρους κέρδη, διαμορφώθηκαν σε € 557,9 εκατ., έναντι € 693,3 εκατ. αντίστοιχα, μειωμένα κατά € 135,4 εκατ. (-19,5%).
 • Η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας (συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών) παρέμεινε αμετάβλητη το 2010 στις 61.817 GWh έναντι 61.842 GWh το 2009.
 •  Οι συνολικές πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ (συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών) μειώθηκαν κατά 1.450 GWh (-2,7%) σε 51.587 GWh, ενώ τα αντίστοιχα έσοδα μειώθηκαν κατά 5,0%. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 233 GWh (456 GWh έναντι 223 GWh το 2009), ενώ οι πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας και τα έσοδα στην εγχώρια λιανική αγορά μειώθηκαν κατά 1.683,GWh (-3,2%) και 5,2% αντίστοιχα. 
 • Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 5.811,4 εκατ. από € 6.030,4 εκατ. το 2009, μειωμένος κατά € 219,0 εκατ. (-3,6%). Στον κύκλο εργασιών συμπεριλαμβάνεται ποσό € 194,5 εκατ. που αφορά τη συμμετοχή χρηστών του δικτύου ηλεκτροδότησης για τη σύνδεσή τους (2009: € 168,9 εκατ.).
 • Η παραγωγή της ΔΕΗ, μαζί με τις ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που εισήγαγε, κάλυψε το 77,3% της συνολικής ζήτησης το 2010, ενώ, το αντίστοιχο ποσοστό το 2009 ήταν 85,6%. Σε απόλυτα μεγέθη, σημειώθηκε μείωση η οποία ανήλθε σε 5.123 GWh. Το αντίστοιχο ποσοστό στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα που αποτελεί το τμήμα της αγοράς που είναι στην πράξη εκτεθειμένο στον ανταγωνισμό, διαμορφώνεται σε 76,1% έναντι 85,1% το προηγούμενο έτος.
 •  Η θερμική παραγωγή τρίτων, αυξήθηκε κατά 2.709 GWh, από 1.614 GWh το 2009 σε 4.323 GWh το 2010, αύξηση 168% περίπου. Μέσα στο 2010 προστέθηκε εγκατεστημένη ισχύς της τάξεως των 850 MW από δύο ανεξάρτητους ηλεκτροπαραγωγούς.
 • Oι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας τρίτων αυξήθηκαν κατά 51,7%, από 3.987 GWh το 2009 σε 6.049 GWh, ενώ οι εισαγωγές της ΔΕΗ μειώθηκαν σε 2.255 GWh από 2.774 GWh το 2009 (-18,7%).
 • Σε ό,τι αφορά την παραγωγή από ΑΠΕ, το 2010, η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ παρήγαγε 274 GWh έναντι 247 GWh το 2009, αύξηση 27 GWh. Η παραγωγή από ΑΠΕ τρίτων ανήλθε σε 3.658 GWh το 2010, από 3.331 GWh το 2009, αύξηση 327 GWh (+9,8%). Σημειώνεται ότι, τα προ φόρων κέρδη της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ανήλθαν σε € 11,9 εκατ. έναντι € 5,6 εκατ. το 2009.
 • H παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη ήταν μειωμένη κατά 3.102 GWh έναντι του 2009, το δε ποσοστό συμμετοχής του λιγνίτη στο συνολικό ενεργειακό μείγμα της ΔΕΗ μειώθηκε σε 48,0% από 51,6% το 2009.
 •  Το 2010, το 32,0% των συνολικών εσόδων της Εταιρείας δαπανήθηκε για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο, αγορές ενέργειας, στερεά καύσιμα τρίτων και δικαιώματα εκπομπής CO2, σημειώνοντας αύξηση 3,8 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το αντίστοιχο μέγεθος του 2009 που ήταν 28,2%. 
 •  Οι δαπάνες για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο και αγορές ενέργειας είναι αυξημένες κατά € 199,5 εκατ., αύξηση 12,6% σε σχέση με το 2009, κυρίως λόγω των υψηλότερων δαπανών για αγορές ενέργειας (€ 104,9 εκατ.) και της αύξησης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο diesel (€ 65 εκατ.). 
 • Η συνολική μείωση των αμοιβών προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης και της κεφαλαιοποιημένης μισθοδοσίας, το 2010, από την εφαρμογή των Νόμων 3833/2010 και 3845/2010, εκτιμήθηκε σε € 204 εκατ. Επιπλέον, οι σημαντικά περισσότερες, έναντι των προσλήψεων, αποχωρήσεις το 2010 καθώς και η μείωση των υπερωριών, οδήγησαν σε μια συνολική μείωση των αμοιβών προσωπικού έναντι του 2009, συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποιημένης μισθοδοσίας, κατά € 294,1 εκατ.
 • Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 26.4.2010, αποφάσισε να χορηγήσει έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση στους ασφαλιστικούς φορείς του προσωπικού της ΔΕΗ μέχρι του ποσού που θα εξοικονομηθεί από τη μείωση των αποδοχών των εργαζομένων, με βάση τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 του Ν. 3833/2010. Ως συνέπεια της Απόφασης αυτής, τα οικονομικά αποτελέσματα του 2010 έχουν επιβαρυνθεί με € 99,6 εκατ.
 • Μέχρι το τέλος του 2010 είχαν προσληφθεί 1.237 εργαζόμενοι, με βάση τις Προκηρύξεις 1/2007 & 2/2007. Αντίθετα, το 2010, οι αποχωρήσεις ανήλθαν σε 2.349 (η μείωση στον αριθμό του μισθοδοτούμενου προσωπικού μέχρι το τέλος του χρόνου ήταν 1.974, καθώς 375 εργαζόμενοι συνταξιοδοτήθηκαν στις 31.12.2010). Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση κόστους, με αρνητικό όμως αντίκτυπο από την απώλεια τεχνογνωσίας και δεξιοτήτων σε τεχνικά και χρηματοοικονομικά θέματα, ειδικά σε μια εποχή που η Επιχείρηση είναι εκτεθειμένη σε αυξανόμενα ανταγωνιστικό περιβάλλον. 
 • Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, εκκρεμοδικίες και βραδέως κινούμενα υλικά ανήλθαν σε € 179,5 εκατ., σημειώνοντας αύξηση € 54 εκατ. (+43,0%) σε σχέση με το 2009. Σε ετήσια βάση, οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών Μέσης και Χαμηλής Τάσεως αυξήθηκαν κατά € 113,6 εκατ., επειδή το τελευταίο τρίμηνο του 2010, η Εταιρεία αποφάσισε να υιοθετήσει μια πιο συντηρητική προσέγγιση σε ό,τι αφορά την αναγνώριση επισφαλειών των πελατών αυτών. Με βάση την προηγούμενη προσέγγιση μέτρησης επισφαλειών, η αύξηση της πρόβλεψης αυτής θα ήταν € 27 εκατ. Οι προβλέψεις για εκκρεμοδικίες μειώθηκαν κατά € 58,1 εκατ., ενώ η πρόβλεψη για βραδέως κινούμενα υλικά αυξήθηκε κατά € 6,1 εκατ.
 •  Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε € 1.497,7 εκατ. έναντι € 1.677,5 εκατ. το 2009, μειωμένα κατά € 179,8 εκατ. (-10,7%). Το περιθώριο EBITDA, ανήλθε σε 25,8%, σε σύγκριση με 27,8% το 2009. 
 •  Οι λειτουργικές ταμιακές ροές ήταν μειωμένες κατά € 206 εκατ. έναντι του αντίστοιχου μεγέθους του 2009.

  Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Αρθούρος Ζερβός, δήλωσε :

  "Τα αποτελέσματά μας το 2010, παρά την απώλεια πελατών υψηλού περιθωρίου κέρδους και τη σημαντική αύξηση των τιμών των καυσίμων, ήταν ικανοποιητικά με το περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται στο 25,8% και τα κέρδη προ φόρων στα € 740,7 εκατ., κυρίως λόγω της σημαντικής μείωσης του κόστους μισθοδοσίας, ως αποτέλεσμα των περικοπών στους μισθούς και του αριθμού των αποχωρήσεων, των σχετικά συγκρατημένων τιμών αγοράς ενέργειας και του ευνοϊκού μείγματος παραγωγής. Οι σημερινοί μέσοι μισθοί, σε σχέση με τους μισθούς που ίσχυαν πριν την εφαρμογή της πολιτικής μείωσης μισθών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, έχουν μειωθεί ανά κατηγορία εργαζομένων από 15% μέχρι περίπου 50%. Η συνολική μείωση της δαπάνης μισθοδοσίας, συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποιημένης μισθοδοσίας, ανήλθε σε € 294,1 εκατ. έναντι του 2009.

  Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, η ΔΕΗ χρηματοδότησε με επιτυχία το επενδυτικό της πρόγραμμα το οποίο για το 2010, έφθασε σχεδόν το € 1 δισ, διατηρώντας ταυτόχρονα επαρκή επίπεδα ρευστότητας.

  Το 2010 σηματοδοτήθηκε από την υπογραφή του Μνημονίου με την ΕΕ/ΔΝΤ/ΕΚΤ, επιβάλλοντας σημαντικές εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον και στον ενεργειακό κλάδο γενικότερα, οι οποίες οδηγούν σε σημαντικές αλλαγές στην οργανωτική και λειτουργική δομή της ΔΕΗ.

  Αρκετά βήματα έχουν γίνει ήδη σε ό,τι αφορά τον εξορθολογισμό των τιμολογίων, περιορίζοντας μερικώς τις αρνητικές επιπτώσεις από την απώλεια πελατών υψηλού περιθωρίου κέρδους και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού. Τα τιμολόγια αναμένονται να απελευθερωθούν πλήρως από τις αρχές του 2012 για όλους τους πελάτες, εκτός των οικιακών και των μικρών επιχειρήσεων, ενώ το αργότερο μέχρι τον Ιούνιο του 2013 θα πρέπει να αντανακλούν τις τιμές της χονδρεμπορικής αγοράς. Για την προστασία των οικονομικά ευάλωτων πελατών, θεσπίστηκε το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, το οποίο τέθηκε σε ισχύ από τις αρχές του 2011.

  Παράλληλα, η ΔΕΗ έχει δρομολογήσει τις απαραίτητες ενέργειες για την έγκαιρη εφαρμογή του διαχωρισμού των δραστηριοτήτων της Μεταφοράς, σύμφωνα με το μοντέλο του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς (ΙΤΟ), καθώς και του διαχωρισμού των δραστηριοτήτων της Διανομής.

  Το 2011, στο οποίο κατά τη γνώμη μας θα επικρατήσει σημαντική μεταβλητότητα στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και στις αγορές πρώτων υλών, καθώς και δύσκολες οικονομικές συνθήκες στη χώρα μας, αναμένεται να είναι μια χρονιά με πολλές προκλήσεις. H ΔΕΗ θα προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες και πρωτοβουλίες, προκειμένου να διατηρήσει ηγετικό ρόλο στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον που διαμορφώνεται στην αγορά ενέργειας.

  Στη ΔΕΗ, είμαστε αποφασισμένοι να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να καταστήσουμε την Εταιρεία λειτουργικά αποδοτικότερη, με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, έμφαση στην πράσινη ενέργεια και στην ανάπτυξη μιας καθαρά πελατοκεντρικής φιλοσοφίας. Έχουμε ήδη αρχίσει να υλοποιούμε αυτή την αλλαγή, επιδιώκοντας να δημιουργήσουμε πρόσθετη αξία για τους μετόχους μας και τους εργαζόμενούς μας, καθώς και να συμβάλουμε στην οικονομική ανάπτυξη, αξιοποιώντας την πολύτιμη εμπειρία και τεχνογνωσία μας."

  Ανάλυση οικονομικών αποτελεσμάτων

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου