.

ΚΑΠΕ: Κοινή Διακρατική Προκήρυξη για την Αειφόρο Κατασκευή

Το Eracobuild ERA_NET είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο εθνικών φορέων αρμόδιων για τα εθνικά προγράμματα για την έρευνα και τη τεχνολογική ανάπτυξη (Ε&ΤΑ) στον τομέα των κτιρίων. Οι βασικοί στόχοι του δικτύου είναι να στηρίξει την δημιουργία διεθνών συνεργασιών σε έργα Ε&ΤΑ για τη βιώσιμη ανάπτυξη στο δομημένο περιβάλλον.
Στο πλαίσιο αυτό, το ΚΑΠΕ συντονίζει την κοινή διακρατική προκήρυξη SusRen 2011 με τη συμμετοχή των χωρών: Αυστρία, Βέλγιο, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Κύπρο και Σουηδία. Στόχος είναι η χρηματοδότηση έργων E&TA για την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος.

Στο ευρωπαϊκό δίκτυο Eracobuild ERA_NET συμμετέχουν η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και το ΚΑΠΕ

Πληροφορίες για την προκήρυξη
Κείμενο κοινής προκήρυξης Sustainable Renovation 2011
Σχέδιο κειμένου υποβολής προτάσεων

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου